Άρθρο 24 – Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου

1. α) Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορίζεται ότι, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση δύναται με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στις εταιρείες, στο καταστατικό των οποίων προβλέπονται μία ή περισσότερες από τις δυνατότητες των παρ. 1 και 2, να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τις προηγούμενες παραγράφους να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του παρόντος.

5. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

 • 31 Μαΐου 2018, 12:06 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

  Άρθρο 24 παρ. 1: προτείνεται η αύξηση με απόφαση ΔΣ να αποτελεί τροποποίηση για την αποφυγή σύγχυσης ή διαφορετικά να υπάρχει υποχρέωση αναδιατύπωσης του Καταστατικού από το ΔΣ ώστε να φαίνεται εκεί η ενέργεια της αύξησης μέσω ΔΣ καθώς και του ποσού της αύξησης.

  Άρθρο 24 παρ. 4: Προτείνεται η διόρθωση της παραπομπής στις παρ. 1 και 2 (αντί στις παρ. 2 και 3).

 • 29 Μαΐου 2018, 13:34 | ΛΙΤΣΑ

  Στην παρ. γ. ανανεώνεται μόνο η εξουσία στο Δ.Σ. για μια πενταετία. Το ποσό της αύξησης του Μ.Κ. είναι αυτό που ίσχυε κατά την αρχική χορήγηση εξουσίας από την Γ.Σ.; ή λαμβάνεται υπόψη το Μ.Κ. της εταιρείας κατά την λήψη απόφασης της Γ.Σ. για την ανανέωση εξουσίας στο Δ.Σ.;

 • 29 Μαΐου 2018, 12:08 | ΛΙΤΣΑ

  Η παρ. 4 θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως εξής: οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1α, 1β και 2 συνιστούν τροποποίηση καταστατικού, υπόκεινται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του παρόντος.

 • 21 Μαΐου 2018, 11:14 | Βασιλική

  άρθρο 24 είναι λάθος η παρ. 4 »Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 συνιστούν τροποποίηση», νομίζω το ορθό θα ήταν »Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 συνιστούν τροποποίηση»

 • Να διαγραφεί το άρθρο. Όποιος θέλει κάνει το ίδιο εύκολα απλή αύξηση ΜΚ.

  Ας κάνουμε τους νόμους απλούς!