Άρθρο 21 – Μερική καταβολή του κεφαλαίου

1. Μερική καταβολή του κεφαλαίου, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, θεωρείται η καταβολή κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και η καταβολή σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

2. Μερική καταβολή του κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος, καθώς και επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

3. Εφόσον προβλεφθεί η δυνατότητα μερικής καταβολής, ισχύουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
α) Ο χρόνος, κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί να παραμένει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
β) Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει αμέσως καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής της αξίας. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.
γ) Το μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 15.
δ) Ο μεταβιβάζων μετοχή μη αποπληρωθείσα εξ ολοκλήρου εξακολουθεί να ευθύνεται για το οφειλόμενο τμήμα της μετοχής για μία διετία από την εγγραφή της μεταβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 3 στο βιβλίο των μετόχων της εταιρείας.

4. Οι καταβολές για εξόφληση του κεφαλαίου καταλογίζονται αναλογικά σε όλες τις μετοχές που έχουν αναληφθεί από το ίδιο πρόσωπο.

5. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός (1) μηνός, με την προειδοποίηση, ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία θα πρέπει να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβαλόντες μετόχους. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβαλόντες μετόχους, ότι ακυρώνει τις μετοχές τους και παρακρατεί υπέρ αυτής τυχόν καταβληθείσες προκαταβολές ή δόσεις, περιλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Ταυτόχρονα η εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες, και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού πάντως προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους. Αν οι μετοχές είναι δεσμευμένες ή αν η διάθεση αποβεί εν όλω ή εν μέρει άκαρπη, η εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μη εκποιηθεισών μετοχών με την πρώτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί, ακόμη και αν το σχετικό θέμα δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.

6. Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών. Στο καταστατικό της εταιρείας ή στην απόφαση για αύξηση κεφαλαίου μπορεί να προβλέπεται η κατάπτωση περαιτέρω ποινικών ρητρών για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς. Άλλες αξιώσεις της εταιρείας σε βάρος των υπερήμερων μετόχων δεν αποκλείονται.

7. Αν εκδίδονται τίτλοι μετοχών που δεν έχουν αποπληρωθεί, πρέπει να αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη τους το γεγονός της μη πλήρους εξόφλησης και οι όροι της τελευταίας.

 • 31 Μαΐου 2018, 12:40 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

  Άρθρο 21 παρ. 3 στοιχ. δ’: Προτείνεται διόρθωση της παραπομπής σε άρθρο 41 παρ. 2. Προτείνουμε να μπορούν και άλλα πρόσωπα να κάνουν την πιστοποίηση (όχι μόνο ελεγκτές) ώστε να είναι πιο ευέλικτη και γρήγορη η διαδικασία, π.χ. υπάλληλοι της Περιφέρειας όπως ίσχυε έως τώρα.

 • 31 Μαΐου 2018, 00:21 | ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ Αντώνιος

  Σε περίπτωση που οι μη αποπληρωθείσες μετοχές, ανήκουν σε νέο μέτοχο της εταιρείας, ο οποίος απέκτησε τις μετοχές μετά από ολική ή μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα ώστε αυτές , είτε να διατεθούν σε υπόλοιπους νέους μετόχους , που απέκτησαν την ιδιότητα μετόχου με την ίδια απόφαση αύξησης κεφαλαίου, είτε να διατεθούν εκ νέου, για συγκεκριμένη μικρή χρονική διάρκεια, σε νέους δυνητικά μετόχους της εταιρείας.

 • 22 Μαΐου 2018, 13:02 | Οδυσσέας

  «γ) Το μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 15.»
  Δεν το αντιλαμβάνομαι για την περίπτωση της αύξησης, που κολλάει το ελάχιστο ποσό των 25000€

  Πραγματικά περίπλοκες οι προύποθέσεις, καλύτερα να μην προβλέπεται ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του υπολοίπου ποσού οφειλής ΜΚ.
  Αλήθεια πόσες πιστοποιήσεις καταβολής θα πρέπει να γίνουν, όσες και οι δόσεις?

 • Διαγραφή όλο το άρθρο. Όσο πιο σύνθετο κάνουμε κάτι τόσο πιο πολλά παραθυράκια…

  Όποιος θέλει ας κάνει συνεχόμενες αυξήσεις ΜΚ.

  Εξοικονομείτε και άρθρα στο νόμο έτσι.