Άρθρο 183 – Προσαρμογή καταστατικού και ελάχιστου κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών

1. Οι υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες μπορούν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η απόφαση τροποποίησης του καταστατικού για τον σκοπό αυτόν, μπορεί να ληφθεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης θα ληφθεί εντός έτους από την θέση σε ισχύ των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου. Μεταγενέστερη εναρμόνιση, καθώς και υιοθέτηση στο καταστατικό δυνητικών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, γίνεται κατά τις γενικές διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Ανώνυμες εταιρείες που κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου έχουν κεφάλαιο κάτω των 25.000 ευρώ, θα πρέπει το βραδύτερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 να το αυξήσουν σε 25.000 ευρώ ή να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης μορφής. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε νεότερη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., μέχρις ότου συντελεσθεί η αύξηση.

  • 31 Μαΐου 2018, 12:14 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

    Αρ. 183 παρ 2: προτείνουμε το ελάχιστο κεφάλαιο των ΑΕ να παραμείνει στο ποσό των 24.000 Ευρώ.