Άρθρο 171 – Αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας

1. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

2. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 68 έως και 78Α, 79Α και 80 κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που εταιρεία ή εταιρείες έχουν λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξη της εταιρείας ή των εταιρειών σε πτώχευση επικυρώθηκε τελεσίδικα το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή εξοφλήθηκαν όλοι οι πτωχευτικοί πιστωτές σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα. Η συγχώνευση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τα ίδια κεφάλαια της απορροφώσας ή της νέας εταιρσείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 81 έως και 89 κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που εταιρεία έχει λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση επικυρώθηκε τελεσίδικα το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή εξοφλήθηκαν όλοι οι πτωχευτικοί πιστωτών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα. Η διάσπαση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τα ίδια κεφάλαια κάθε επωφελούμενης εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες.

5. Στις περιπτώσεις των προηγουμένων δύο παραγράφων η ολοκλήρωση της συγχώνευσης ή της διάσπασης επάγονται την αναβίωση της απορροφώσας ή της επωφελούμενης εταιρείας.

  • 31 Μαΐου 2018, 12:29 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

    Άρθρο 171 παρ. 3: θεωρούμε ότι θα πρέπει οι διατάξεις του ΚΝ 2190 /1920 που αφορούν μετατροπές, συγχωνεύσεις κλπ (άρθρα 64 επ-89) να ενσωματωθύν στο νέο νόμο περί ΑΕ και να μην παραμεινουν στο 2190 ο οποίος κατά τα άλλα θα καταργηθεί.