Άρθρο 173 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών

1. Οι πράξεις και τα στοιχεία που αφορούν στα υποκαταστήματα, που έχουν ιδρύσει στην Ελλάδα εταιρείες, οι οποίες διέπονται από το δίκαιο μη κράτους μέλους, κατά την έννοια της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, έχουν όμως νομικό τύπο ανάλογο με τους αναφερόμενους στην Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132, υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η δημοσιότητα αφορά στις ακόλουθες πράξεις και στοιχεία:
α) τα αναφερόμενα στα στοιχ. α΄, γ΄, δ΄, στ΄, η΄ και ι΄ του προηγουμένου άρθρου,
β) το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία,
γ) εάν το παραπάνω δίκαιο το προβλέπει, το μητρώο, στο οποίο η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη και τον αριθμό εγγραφής της στο μητρώο αυτό,
δ) τη μορφή, την έδρα και το αντικείμενο της εταιρείας, καθώς και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου, εάν τα στοιχεία αυτά δεν περιέχονται στα παραπάνω έγγραφα,
ε) το διορισμό, τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητος των προσώπων που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:
– ως νόμιμα προβλεπόμενα όργανα της εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου,
– ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των εξουσιών τους και ενδεχόμενης δυνατότητας να ασκούν τις εξουσίες αυτές μόνοι,
στ) τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, με εξαίρεση τα λογιστικά έγγραφα των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται εντός της επόμενης χρήσεως με τη λογιστική κατάσταση των εργασιών του υποκαταστήματος.

  • 30 Μαΐου 2018, 23:28 | Κατερίνα Μουντριχα

    Άρθρο 173

    Στην περίπτωση (β) να προστεθεί «εφόσον δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα»
    Να διευκρινηστουν στην περίπτωση (στ) τα » λογιστικά έγγραφα» της εταιρειασ. Συγκεκριμένα θα πρότεινα να γραφτεί ότι πρόκειται για τις «ετησιες χρηματοοικονομικες καταστασεις » της εταιρειας σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου