Άρθρο 17 – Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών

1. Εφόσον προβλέπεται εισφορά που δεν είναι σε χρήμα (εισφορά σε είδος), θα πρέπει να αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας ή στην απόφαση του εταιρικού οργάνου για την αύξηση του κεφαλαίου, το είδος της εισφοράς αυτής, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση να την καταβάλει και το ποσό του κεφαλαίου, στο οποίο αυτή αντιστοιχεί.

2. Οι εισφορές σε είδος αποτελούνται μόνο από στοιχεία ενεργητικού, τα οποία μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης. Τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν μπορεί να περιλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών.

3. Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, συντάσσεται έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές κατά την έννοια της υποπαρ. Γ.1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α’ 107). Επιτρέπεται η πρόσληψη από τους ελεγκτές ή τους πιστοποιημένους εκτιμητές ειδικών εκτιμητών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, για την εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν ειδικευμένες γνώσεις ή διεθνή εμπειρία.

4. Τα πρόσωπα που προβαίνουν στην εκτίμηση ως εκτιμητές ή ειδικοί εκτιμητές δεν μπορούν να είναι τα πρόσωπα που προβαίνουν στην εισφορά σε είδος, μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, πρόσωπα που διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή τον εισφέροντα, ή είναι συγγενείς με τα πρόσωπα αυτά μέχρι δευτέρου βαθμού ή σύζυγοι τούτων. Επιπλέον για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και για τις ελεγκτικές εταιρείες, του οποίου είναι μέλη, δεν πρέπει να συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τα πρόσωπα αυτά, ούτε τα τελευταία θα πρέπει να έχουν αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, κατά την τελευταία τριετία.

5. Η έκθεση αποτίμησης πρέπει να περιέχει την περιγραφή κάθε εισφοράς σε είδος, να αναφέρει τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόστηκαν και να εκφέρει άποψη για την αξία της κάθε εισφοράς. Σε περίπτωση που η αποτίμηση καταλήγει σε εύρος τιμών, η έκθεση οφείλει να υποδεικνύει μια τελική τιμή.

6. Ειδικότερα, για την εκτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η πραγματική και νομική κατάσταση αυτών και τα τυχόν βάρη, καθώς και: α) προκειμένου περί ακινήτων, η τιμή και οι τίτλοι κτήσης, η εμπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές ανάπτυξης, οι πραγματικές τρέχουσες τιμές, οι άδειες οικοδομής και αντίστοιχη τεχνοοικονομική έκθεση μηχανικού, β) προκειμένου περί μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία.

7. Οι εισφορές σε είδος δεν επιτρέπεται να υπολογίζονται σε ποσό μεγαλύτερο εκείνου, που προκύπτει από την έκθεση των προηγούμενων παραγράφων.

8. Οι εκθέσεις αποτίμησης των εισφορών σε είδος υποβάλλονται σε δημοσιότητα με μέριμνα των ενδιαφερομένων. Επί νέων εταιρειών η δημοσιότητα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

9. Η καταβολή των εισφορών σε είδος με βάση την έκθεση αποτίμησης δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα μετά την πάροδο εξαμήνου από τη χρονολογία της έκθεσης αυτής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρξει νεότερη αποτίμηση.

 • 31 Μαΐου 2018, 12:20 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

  Άρθρο 17 παρ. 3: Προτείνεται να εισαχθεί ρητή πρόβλεψη ότι η τυχόν πρόσληψη από τους ελεγκτές ή τους πιστοποιημένους εκτιμητές, ειδικών εκτιμητών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, θα γίνεται επί δαπάνη της εταιρείας.

  Άρθρο 17 παρ. 8: μετά τη φράση «…μέριμνα των ενδιαφερομένων» να προστεθεί «…ή του ΔΣ».

 • 30 Μαΐου 2018, 13:58 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Στο Άρθρο 17: Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρείας καθώς και σε κάθε αύξηση του Μ.Κ. η έκθεση αποτίμησης να δύναται να γίνεται και από ορκωτούς λογιστές και από πιστοποιημένους εκτιμητές αλλά και με την διαδικασία που προβλέπεται μέχρι σήμερα της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920. Και τούτο για λόγους δυνατότητας επιλογής περισσότερων λύσεων και επιλογής από τις εταιρείες, του πιο αξιόπιστου και του μικρότερου δυνατού κόστους.

 • 23 Μαΐου 2018, 09:54 | ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Η αποτίμηση των εταιρικών εισφορών θα πρέπει να γίνεται και απο δυο υπαλλήλους των αρμοδίων Π.Ε πτυχιούχων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ σχολων ΑΕΙ ,οι οποίοι υπηρετούν στίς διευθύνσεις η τμήματα ΑΕ της αρμόδιας ΠΕ,διότι έχουν τεράστια εμπειρία και μπορούν να εξομοιωθούν με τους ορκωτούς ελεγκτές

 • Στην παράγραφο 3 να διαγραφεί το δύο στους Ορκωτούς Ελεγκτές ή να γραφθεί το δύο και στις ελεγκτικές εταιρείες!!! Οι ορκωτοί ελεγκτές μπορούν να λειτουργούν και ως ελεύθεροι επαγγελματίες από το 2008 και καλά θα κάνουν κάποιοι να το βάλουν καλά στο μυαλό τους!!!

  Ο όρος δύο συνιστά παράνομη ποσοτική διάκριση και άνιση αντιμετώπιση των φυσικών προσώπων ελεγκτών σε σχέση με τις εταιρείες και θυμίζει τον αγώνα που έδωσαν κάποιοι να μην υπάρχουν ορκωτοί ελεγκτές ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά δυστυχώς για αυτούς το θέμα έχει λήξει και χάσανε χρόνια τώρα!

  Άρα την εργασία που μπορεί να κάνει μια ελεγκτική εταιρεία μπορεί να κάνει και ένας ορκωτός ελεγκτής με βάση την Οδηγία 2006/43/ΕΕ, την Οδηγία 2014/56/ΕΕ και τον Κανονισμό 537/2014/ΕΕ της ΕΕ. Εάν λοιπόν θεωρείτε ότι η εργασία της αποτίμησης είναι δύσκολη και πρέπει να γίνει από δύο ορκωτούς τότε να απαιτήσετε και στην περίπτωση των ελεγκτικών εταιρειών να γίνεται από δύο ελεγκτικές εταιρείες….. Σε κάποιους δεν θα αρέσει καθόλου αυτό γιατί θα τους χαλάσει τα σχέδια σίγουρα αλλά έτσι είναι!

  Αυτό βοηθά μάλλον ελεγκτικές εταιρείες που ξέρουν ότι οι ορκωτοί τους θέλουν πάρα πολύ να φύγουν και να λειτουργήσουν ως ελεύθεροι και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κόψουν το δρόμο μέσω νόμων παράνομων λόγω ποσοτικών περιορισμών κατά του ανταγωνισμού να το αποφύγουν…. ξέρουν πολύ καλά για ποιους μιλάω….

  Στο τέλος της παραγράφου 4 καλό είναι να γραφθεί «ή δεν ενεργεί εικονικά και έμμεσα για λογαριασμό προσώπου που εμπίπτει στις προηγούμενες απαγορευτικές διατάξεις» ώστε να αποφύγουμε «φιλικές» και «αλληλουποστηριζόμενες» ελεγκτικές να χρησιμοποιούν ελεγκτές κατά το δοκούν…

  Στην παράγραφο 8 να προστεθεί ότι εάν δεν έχει δημοσιευθεί νόμιμα η έκθεση αποτίμησης όλες οι πράξεις που στηρίζονται επί αυτής είναι άκυρες (και όχι ακυρώσιμες) και να διώκονται ποινικά όσοι προέβησαν σε αυτές (εταιρεία και εποπτικές αρχές)!