Άρθρο 129 – Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση προεδρεύεται προσωρινά από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, στη συνέχεια δε από το πρόσωπο που εκλέγεται από αυτήν με απλή πλειοψηφία.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης και την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας. Ελέγχει την ακρίβεια του καταρτιζόμενου πρακτικού.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παρ. 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.