Άρθρο 94 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

3. Το παραπάνω πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93.

  • 31 Μαΐου 2018, 13:19 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

    άρθρο 94 παρ. 1 Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν με το δεύτερο εδάφιο η διαφοροποίηση ως προς το πρώτο έγκειται στο ότι επιτρέπεται η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη ή τους αντιπροσώπους τους χωρίς συνεδρίαση, ακόμα και σε πρίπτωση που δεν έχουμε ομόφωνη απόφαση αλλά πλειοψηφική. Επίσης, προτείνουμε στο τέλος της παραγράφουυ να προστεθεί η φράση « ή τους αντιπροσώπους τους».

  • 31 Μαΐου 2018, 12:28 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

    Άρθρο 94 παρ 1: Έρχεται σε σύγκρουση με το Άρθρο 93 παρ. 2 και ως εκ τούτου πρέπει να διασαφηνιστεί. Προτείνουμε να προβλέπεται και χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών των μελών ΔΣ.