Άρθρο 175 – Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας

1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, που χρησιμοποιείται από υποκατάστημα στην Ελλάδα αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας φέρει, εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 14, και την ένδειξη του αριθμού καταχώρισης του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Προκειμένου για εταιρείες μη διεπόμενες από το δίκαιο κράτους μέλους και εφ’ όσον το δίκαιο της χώρας από το οποίο διέπεται η εταιρεία προβλέπει την καταχώριση σε μητρώο, πρέπει να δηλώνονται επίσης το μητρώο καταχώρισης της εταιρείας και ο αριθμός καταχώρισής της στο μητρώο αυτό.

  • 31 Μαΐου 2018, 11:58 | Κατερίνα

    Προτείνουμε να εξεταστεί, εάν θα μπορούσε να διευκρινιστεί η φράση » Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη», καθώς ειναι πολύ γενική.
    Π.Χ. περιλαμβάνει τoυς κώδικες και τα policies που εκδίδει μια εταιρεία; Τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις της; δικαστικά έγγραφα ή απαντήσεις εξωδίκων; απαντήσεις μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

  • 30 Μαΐου 2018, 23:56 | Κατερίνα Μουντριχα

    Να εξεταστεί αν πρέπει να αναφέρονται τα «έγγραφα παραγγελίας » η αν θα πρέπει να διαγραφεί