Άρθρο 13 – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας

1. Η δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται με εγγραφή της εταιρείας και με καταχώριση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, λαμβανομένων υπόψη του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 (Α’ 86), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 202 του Νόμου 4281/2014 (Α’ 160), και του άρθρου 2 του Ν. 4250/2014 (Α’ 74).

2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την υποβολή προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα.

  • 25 Μαΐου 2018, 12:14 | ΝΙΚΗ

    Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να διατυπωθεί η παράγραφος 1 χωρίς παραπομπές σε άρθρα νόμων (202 του ν4281/14, 2 ν.4250/14)που τροποίησαν άλλα άρθρα (232 του ν.4072/12), τα οποία τροποποίησαν νόμο (ν.2190/20) που με το παρόν σχέδιο καταργείται.

  • 20 Μαΐου 2018, 16:10 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ

    Κατά την διαδικασία της δημοσιότητας οι υπηρεσίας καθυστερούν στην έκδοση των ανακοινώσεων με αποτέλεσμα την ετεροχρονισμένη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.
    Προτείνεται , η καταχώρηση και η δημοσιότητα να γίνεται , ακόμα και με προσωρινό χαρακτήρα, με την ίδια αμεσότητα που τηρείται σήμερα από το Γ.Ε.ΜΗ. στις δημοσίευσεις των προσκλήσεων.

  • Καλό είναι στην παράγραφο 2 να αναφερθεί «όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου» για να αποφύγουμε τραγελαφικές καταστάσεις που δικαστές αθώωσαν σε μεγάλα σκάνδαλα τα λεγόμενα «θύματα» μέλη ΔΣ που ποτέ δεν έφεραν καμία αντίρρηση στις απάτες και υποστήριζαν ότι ήταν μη εκτελεστικά μέλη λες και το μη εκτελεστικό μέλος έχει μπει για βιτρίνα στα ΔΣ.