Άρθρο 85 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου

1. Η μέγιστη θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται στο καταστατικό, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Διορισμός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ισχύει για τη μέγιστη θητεία. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί, και αν το ορίζει το καταστατικό υποχρεούται, να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στις περιπτώσεις αυτές είναι επιτρεπτό να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

  • 31 Μαΐου 2018, 12:01 | Βασιλική

    Στο άρθρο 85 παρ. 2 νομίζω θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα η συγκεκριμένη παράγραφος. Η θητεία των μελών πρέπει να είναι ίδια για όλα τα μέλη!

  • 29 Μαΐου 2018, 10:53 | Γιάννης Αψούρης

    παρ. 1 : Μάλλον αντί για «μέγιστη θητεία των μελών του Δ.Σ.» θα πρέπει να προβλεφθεί «μέγιστη θητεία του Δ.Σ.», αφού οι σύμβουλοι είναι (και πρέπει να είναι) επανεκλέξιμοι για περισσότερες της μίας θητείες.