Άρθρο 59 – Γενικές διατάξεις

1. Ομολογιακό είναι το δάνειο που εκδίδεται από ανώνυμη εταιρεία (εκδότρια) και διαιρείται σε ομολογίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν απαίτηση του ή των ομολογιούχων έναντι της εκδότριας κατά τους όρους του δανείου. Η ανάληψη του ομολογιακού δανείου από ένα πρόσωπο ή η συγκέντρωση όλων των ομολογιών σε ένα ομολογιούχο, καθώς και η ενσωμάτωση του δανείου σε μία ομολογία δεν αίρουν το χαρακτήρα του δανείου ως ομολογιακού.

2. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο, εκτός αν ο νόμος ή το καταστατικό ορίζουν διαφορετικά. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εξουσιοδοτείται μέλος ή μέλη του για να καθορίζουν τους όρους του δανείου, εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.

3. Οι ομολογίες μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές, σε ΠΜΔ ή σε μηχανισμούς οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), κατά την έννοια της περίπτωσης 23 του άρθρου 4 του Ν. 4514/2018.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη διάθεση ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά, η έκδοση ομολογιακών δανείων οποιασδήποτε κατηγορίας δεν υπόκειται σε περιορισμό ποσού, εκτός αν στο καταστατικό της εκδότριας ορίζεται διαφορετικά.

5. Οι ομολογίες μπορούν να είναι ενσώματες ή άυλες, ονομαστικές ή ανώνυμες. Κατ’ εξαίρεση είναι υποχρεωτικά ονομαστικές οι ομολογίες που είναι μετατρέψιμες σε μετοχές, καθώς και οι ομολογίες που είναι ανταλλάξιμες με ομολογίες ή άλλους τίτλους, που είναι εκ του νόμου ονομαστικοί. Στην περίπτωση ενσώματων ομολογιών δεν απαιτείται να αναγράφονται όλοι οι όροι των ομολογιών στους τίτλους, αλλά αρκεί να αναφέρονται η επωνυμία της εκδότριας, το ύψος του ομολογιακού δανείου, η ονομαστική αξία της ομολογίας, το επιτόκιο, η λήξη του ομολογιακού δανείου, οι τυχόν εξασφαλίσεις, η ημερομηνία του προγράμματος και, αν εκδίδονται περισσότερες σειρές ομολογιών υπό το ίδιο πρόγραμμα, η σειρά στην οποία ανήκουν οι ομολογίες που ενσωματώνονται στον τίτλο. Στην περίπτωση των άυλων ομολογιών οι όροι του ομολογιακού δανείου πρέπει να ορίζουν ορισμένο κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που δύναται να φυλάσσει χρηματοπιστωτικά μέσα, που θα τηρούν το μητρώο των ομολογιούχων.

6. Επιτρέπεται η ακινητοποίηση του συνόλου ή μέρους των ομολογιών ενός ομολογιακού δανείου εκ μέρους της εκδότριας ή κατόχου ομολογιών. Η ακινητοποίηση νοείται υπό την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 σημ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257/28.8.2014). Η ακινητοποίηση διενεργείται με τη κατάθεση των τίτλων των ομολογιών σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Στη συνέχεια το κεντρικό αποθετηριο τίτλων καταχωρίζει τους δικαιούχους των ομολογιών σε μητρώο με βάση την κατανομή που προσδιορίζει η εταιρεία ή ο κάτοχος των ομολογιών, που καταθέτει τις ομολογίες προς ακινητοποίηση. Επί ακινητοποίησης ομολογιούχοι λογίζονται τα πρόσωπα που καταχωρίζονται σε σχετικό μητρώο που τηρεί το κεντρικό αποθετήριο.

  • 31 Μαΐου 2018, 12:09 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

    Άρθρο 59 παρ. 1: Προτείνεται η προσθήκη της ακόλουθης διατύπωσης, «καθώς και η ενσωμάτωση του δανείου σε μία ομολογία, είτε κατά τη στιγμή της έκδοσης του δανείου είτε μεταγενέστερα, […]».

    Άρθρο 59 παρ. 2: Προτείνεται η αντικατάσταση της λέξης «καθορίζουν» με τη λέξη «διαπραγματεύονται».

    Άρθρο 59 παρ. 5: Προτείνεται ρητή διατύπωση ότι επί εκδόσεως ενσώματων ομολογιών δεν απαιτείται η τήρηση μητρώου ομολογιούχων, πλην αν άλλως ορίζεται στους όρους του προγράμματος.

  • 24 Μαΐου 2018, 11:56 | NKats

    Αναφορικά με την παράγραφο 5, κατά την ίδια λογική της κατάργησης των ανώνυμων μετοχών, και ειδικότερα για τους σκοπούς καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, θα ήταν σκόπιμο και οι ομολογίες να είναι υποχρεωτικά ονομαστικές σε όλες τις περιπτώσεις.