Άρθρο 88 – Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

  • 21 Μαΐου 2018, 17:14 | Παναγιώτης Φακοντής

    επειδή η λήξη της θητείας του δοικητικού συμβουλίου προκαλεί ζητήματα ώς προς την νομιμοτητα των επιχειρούμενων πράξεων (επιδόσεις κτλ) θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη ότι η επίδοση στον εκάστοτε τελευαίο εκπρόσωπο της εταιρείας είναι ισχυρές και ότι αυτός έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την εταιρεία ανευ άλλου τινος.