Άρθρο 03 – Επίλυση διαφορών

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο.

2. Με το αρχικό καταστατικό ανώνυμης εταιρείας μπορούν να υπάγονται οι υποθέσεις της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, σε διαιτησία. Ρήτρα διαιτησίας εισαγόμενη με τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αν αποφασίστηκε ομόφωνα.

  • 29 Μαΐου 2018, 09:10 | Γιάννης Αψούρης

    παρ. 1: Τα ζητήματα του δικαίου της Α.Ε. είναι σοβαρά και φρονώ ότι πρέπει να υπάγονται σε πολυμελές δικαστήριο, εν προκειμένω το Πολυμελές Πρωτοδικείο.

  • 23 Μαΐου 2018, 16:33 | Αλκαίος Σιβιτανίδης

    Πολύ θετικό βήμα η δυνατότητα επιλογής διαιτησίας. Εύλογες οι προϋποθέσεις εξ αρχής ή ομόφωνης εισαγωγής της ρήτρας διαιτησίας. Μήπως θα ήταν σκόπιμο η ρύθμιση να αναφέρεται και σε συνυποσχετικό;