Άρθρο 02 – Ορισμοί

1. Αν δεν προκύπτει κάτι άλλο, όπου στο νόμο αυτό γίνεται αναφορά:
α) σε «ρυθμιζόμενη αγορά», νοείται η ρυθμιζόμενη αγορά κράτους μέλους κατά την έννοια της περ. 21 του άρθρου 4 του Ν. 4514/2018 (Α’ 14) και της περ. 21 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173/349 12.6.2014),
β) σε μετοχές ή άλλους τίτλους «εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά» ή απλώς «εισηγμένους», νοούνται οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι που είναι εισηγμένοι για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά,
γ) σε «ηλεκτρονικά μέσα», νοούνται τρόποι ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού δικτύου, οι οποίοι επιτρέπουν την ευχερή αναγνώριση της ταυτότητος των χρηστών και την ασφάλεια της επικοινωνίας,
δ) σε υποβολή εταιρικής πράξης ή άλλου στοιχείου «σε δημοσιότητα», νοείται η δημοσιότητα του άρθρου 13 του παρόντος νόμου,
ε) στο Γ.Ε.ΜΗ., νοείται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, που συστάθηκε και λειτουργεί με το Ν. 3419/2005 (Α’ 297), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
στ) σε «κεντρικό αποθετήριο τίτλων», νοείται το νομικό πρόσωπο κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257/28.8.2014),
ζ) σε «επιχείρηση επενδύσεων», νοείται η επιχείρηση επενδύσεων κατά την έννοια της περ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4514/2018 (Α’ 14) και της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173/349),
η) σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης ή ΠΜΔ, νοείται ο πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης κατά την έννοια της περίπτωσης 22 του άρθρου 4 του Ν. 4514/2018, Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις, και της περίπτωσης 22 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173/349 12.6.2014).
θ) σε «απλή απαρτία και πλειοψηφία», νοείται η απαρτία και η πλειοψηφία που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 1 και 2 και 132 παρ. 1,
ι) σε «αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία», νοείται η απαρτία και η πλειοψηφία που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2.

2. Ως «πολύ μικρές επιχειρήσεις», «μικρές επιχειρήσεις», «μεσαίες επιχειρήσεις» και «μεγάλες επιχειρήσεις», καθώς και ως «πολύ μικρές εταιρείες», «μικρές εταιρείες», «μεσαίες εταιρείες» και «μεγάλες εταιρείες» νοούνται οι αντίστοιχες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Α΄ 251). Για τον υπολογισμό των μεγεθών των επιχειρήσεων αυτών και τη διαχρονική εφαρμογή των ρυθμίσεων που τις αφορούν ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 7 έως 9 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου. Για τις νεοϊδρυόμενες εταιρείες και μέχρι τη σύνταξη του πρώτου ισολογισμού, ως «πολύ μικρές», «μικρές» και «μεσαίες» εταιρείες νοούνται εκείνες των οποίων το κεφάλαιο δεν υπερβαίνει τα ποσά των 100.000, 500.000 και 1.000.000 ευρώ, αντίστοιχα, ενώ ως «μεγάλες» νοούνται εκείνες των οποίων το κεφάλαιο υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 ευρώ.

3. Ως οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος νοούνται οι οντότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Α του Ν. 4308/2014, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Α΄ 251). Για τους σκοπούς του παρόντος ως οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος νοούνται και οι εταιρείες του Ν. 3429/2005.

 • 23 Μάϊου 2018, 14:28 | Βασιλική

  Ως αρμόδια υπηρεσία της έδρας της εταιρείας ποια νοείται??

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».