Άρθρο 174 – Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών

1. Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται πριν από την εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματός τους να καταχωρήσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 172 ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 173. Κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών πρέπει να καταχωρίζεται άμεσα στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Όταν η δημοσιότητα που επιβάλλεται να γίνεται για το υποκατάστημα διαφέρει από τη δημοσιότητα που επιβάλλεται να γίνεται για την εταιρεία, η πρώτη υπερισχύει για τις εργασίες που διενεργούνται με το υποκατάστημα.

3. Όταν στην Ελλάδα έχουν ιδρυθεί περισσότερα του ενός υποκαταστήματα από την ίδια εταιρεία, η δημοσιότητα που προβλέπεται παραπάνω σχετικά με την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, καθώς και τα λογιστικά έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στο στοιχ. θ’ του άρθρου 172 και στο στοιχείο στ’ του άρθρου 173, μπορεί να γίνεται μέσω της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. ενός από τα υποκαταστήματα κατ’ επιλογήν της εταιρείας.

4. Εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας για το διορισμό των μονίμων εκπροσώπων αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με το διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα. Επίσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοσδήποτε περιορισμός στην εξουσία των προσώπων αυτών, που τυχόν προκύπτει από το δίκαιο που διέπει την εταιρεία, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα κατά τα άρθρα 172 και 173, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν τον περιορισμό ή δεν μπορούσαν, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, να τον αγνοούν.

  • 30 Μαΐου 2018, 23:21 | Κατερίνα Μουντριχα

    Προτείνω να διαγραφεί το «άμεσα» από το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου καθώς η δημοσιότητα προϋποθέτει ενέργειες οι οποίες είναι χρονοβόρες (notarization, apostille, μετάφραση και επικύρωση των προς δημοσιότητα εγγράφων ) εκτός εάν απλοποιηθεί η διαδικασία υποβολής , πχ γίνονται δεκτά έγγραφα που δεν φέρουν apostille η έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα η /και χωρίς επικύρωση

    Η δεύτερη παράγραφος δεν είναι πληρως κατανοητή και θα πρότεινα να διευκρινιστει
    Εννοείτε διάφορες μεταξύ στοιχείων που έχουν δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ για την εταιρεία και στοιχείων που έχουν δημοσιευθεί στο ΓΕΜη για το υποκατάστημα ;