Άρθρο 55 – Κλοπή, απώλεια κλπ. του μετοχικού τίτλου

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

  • 23 Μαΐου 2018, 19:42 | Λογοθέτης Γλέζος

    Δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης αυτού του άρθρου. Μετοχικός τίτλος θα μπορούσε να αποτελεί μια απλή βεβαίωση (ηλεκτρονική ή έντυπη) της εταιρείας προς τον μέτοχο και να εκδίδεται οποτεδήποτε, με βάση το βιβλίο μετόχων που τηρεί η εταρεία.