Άρθρο 140 – Ελαττώματα αποφάσεων που λαμβάνονται με άλλο τρόπο

1. Στις αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135, οι διατάξεις για την ακυρότητα και την ακυρωσία των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των άρθρων 137 και 138 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Στην περίπτωση προσυπογραφής πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 136, η απόφαση είναι ανυπόστατη, αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής. Απόφαση που λαμβάνεται με τον τρόπο αυτό και αντίκειται στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη. Οι παρ. 4 έως 8 του άρθρου 138 εφαρμόζονται αναλόγως.

  • 31 Μαΐου 2018, 12:20 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

    Άρθρο 140 παρ. 2: στο α’ εδάφιο «Στην περίπτωση προσυπογραφής πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 136», προτείνουμε να πρστεθεί «…σύμφωνα με το άρθρο 135 και 136».