Άρθρο 42 – Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής

Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων ή στο μητρώο, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο ή το μητρώο, των εγγράφων που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

  • 22 Μαΐου 2018, 13:19 | Νίκος Παπαχριστόπουλος

    Όταν το βιβλίο μετόχων τηρείται ηλεκτρονικά από πιστωτικά ίδρυμα ή ΕΠΕΥ, πώς είναι δυνατόν η καταχώρηση της μεταβίβασης να «υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα …» σύμφωνα με την παράγραφο 2? πρέπει να προβλεφθεί σχετική εξαίρεση.