Άρθρο 16 – Κάλυψη του κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται είτε σε χρήμα είτε σε είδος.

2. Το αρχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας καλύπτεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό, από έναν ή περισσότερους ιδρυτές και καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας στο σύνολό του ή, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, εν μέρει. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου το κεφάλαιο καλύπτεται από μετόχους ή τρίτους και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου στο σύνολό του ή, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, εν μέρει.

3. Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να προσφύγει στο κοινό για την ολική ή μερική κάλυψη του κεφαλαίου της, είτε του αρχικού είτε του προερχόμενου από αύξηση, ή και για την κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών.

  • Στην παράγραφο 2 να προστεθεί ότι κάθε ποσό κατατίθεται σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό ο οποίο έχει στον τίτλο του την περιγραφή «για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» για να λήξει η απατεωνιά όσων έκαναν εικονικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

    Τα λεφτά πρέπει να μπαίνουν στην εταιρεία μέσω τράπεζας και όχι μέσω μαύρων διαδρομών και ο νόμος δεν πρέπει να το αφήνει γκρίζο αυτό το θέμα να υποστηρίζει τέτοιες πρακτικές.