Άρθρο 74 – Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Το εφαρμοστέο δίκαιο επί των συμβατικών ενοχών που προκύπτουν από ομολογιακά δάνεια προσδιορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές («Ρώμη Ι») και, για τα ζητήματα που τυχόν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του, κατά το άρθρο 1 παρ. 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 25 ΑΚ.

2. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται και επί ομολογιακών δανείων που εκδίδονται από αλλοδαπούς εκδότες, στο μέτρο που το ελληνικό δίκαιο είναι εφαρμοστέο σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

  • 29 Μαΐου 2018, 13:15 | NKats

    Παράγραφος 2 – Προτείνεται να επαναδιατυπωθεί

    «Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται και επί ομολογιακών δανείων που εκδίδονται από αλλοδαπούς εκδότες, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 60 ΕΩΣ 74 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ.»