Άρθρο 31 – Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου

1. Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους. Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτείται, αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

2. Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 δεν εφαρμόζονται, εφόσον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεματικού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) του κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την μείωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

  • 31 Μαΐου 2018, 12:19 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

    Άρθρο 31: Προτείνεται να προστεθεί : «… σε είδος, νοούμενης μεταξύ άλλων και απαλλαγής μετόχου από υποχρέωσή του ή συμψηφισμό οφειλής του προς την εταιρεία, υπό τους όρους των Άρθρων 17 και 18.»

  • 22 Μαΐου 2018, 12:11 | Νίκος Παπαχριστόπουλος

    Δεν είναι σαφές εάν το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος ή μόνον εφόσον δεν έχει διενεργηθεί αποτίμηση των εις είδος επιστρεφόμενων εισφορών.

  • Να διαγραφεί το άρθρο. Όσο πιο σύνθετα κάνετε τα πράγματα τόσο πιο πολλά παραθυράκια ανοίγετε!

    Όποιος θέλει να πουλήσει το πάγιο στην ελεύθερη αγορά και με τα χρήματα να εξοφλήσει το μέτοχο!!