Άρθρο 04 – Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της

1. Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα (ιδρυτές) ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ως μονοπρόσωπης, η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της, υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Η ανώνυμη εταιρεία συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που περιέχει το καταστατικό, ή με ιδιωτικό έγγραφο, αν υιοθετείται πρότυπο καταστατικό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 928) και το άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (Α’ 227). Το έγγραφο είναι επίσης συμβολαιογραφικό, αν το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου, αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός, ή αν το συμβολαιογραφικό έγγραφο επιλέγεται από τα μέρη. Αν η ανώνυμη εταιρεία συνιστάται με ιδιωτικό έγγραφο, ως Υπηρεσία Μιας Στάσης ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ., κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του Ν. 4441/2016.

3. Η τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση ή και από το διοικητικό συμβούλιο, αν τούτο ορίζεται ρητά στον παρόντα νόμο. Από τη διενέργεια της δημοσιότητας επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού. Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, συντάσσεται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και υπογράφεται από τον πρόεδρο τούτου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης. Για την τροποποίηση του καταστατικού και τη σύνταξη του νέου κειμένου τούτου δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

4. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε προσαρμογές του καταστατικού, που πρέπει να γίνουν με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, προκειμένου τούτο να εμφανίζει μεταβολές που έλαβαν χώρα, ιδίως αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου, χωρίς απόφαση εταιρικού οργάνου. Οι προσαρμογές όμως αυτές υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου στηριζόμενη σε τροποποίηση του καταστατικού, που δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε δημοσιότητα, είναι επιτρεπτή, παράγει όμως αποτελέσματα από τη συντέλεση της δημοσιότητας.

 • 31 Μαΐου 2018, 12:53 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

  Άρθρο 4 παρ. 3 εδ. γ: Δεν είναι σαφές πού αναφέρεται η φράση «χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης»- στη σύνταξη του Καταστατικού;

  Άρθρο 4 παρ. 4: Δεν είναι σαφές τι δεν εφαρμόζεται ως προς την προηγούμενη παράγραφο (αρθ. 4 παρ. 3): η τροποποίηση με απόφαση ή η σύνταξη με του καταστατικού από το ΔΣ;

 • 29 Μαΐου 2018, 09:38 | ΛΙΤΣΑ

  Άρθρο 4
  Στην παρ. 2 θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως, ότι η σύσταση Ανώνυμης εταιρείας με ιδιωτικό έγγραφο θα συμβεί, εάν και εφόσον το συμφωνητικό σύστασης περιέχει μόνο τα άρθρα του πρότυπου καταστατικού. Οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία αυτόματα θα οδηγεί την εταιρεία σε σύσταση με Συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τέλος σαφώς η σύσταση με ιδιωτικό έγγραφο είναι θετική εξέλιξη στην σύσταση των εταιρειών και θα μειώσει τα διοικητικά βάρη.
  Στην παρ.4 Να οριοθετηθεί πότε θα γίνεται η προσαρμογή του καταστατικού, στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου (31/12) ή μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία τέλεσης της προσαρμογής.

 • 21 Μαΐου 2018, 11:42 | Βασιλική

  άρθρο 4 παρ. 4 Νομίζω είναι λάθος η φράση »….χωρίς απόφαση εταιρικού οργάνου» , πουθενά στο νομο δεν αναφέρεται αύξηση χωρίς απόφαση εταιρικού οργάνου.

 • 20 Μαΐου 2018, 18:51 | Αλκαίος Σιβιτανίδης

  Περιττά ασαφής, νομίζω, η εξάρτηση του κύρους της σύστασης δυνάμει ιδιωτικού εγγράφου, από το αν υιοθετήθηκε «πρότυπο» καταστατικό.
  Πχ σε περίπτωση εκτενέστατων αλλαγών επί του κειμένου του πρότυπου καταστατικού, σε σημείο που να έχει αλλοιωθεί ουσιωδώς, η εταιρεία θα θεωρείται άκυρη λόγω μη τήρησης τύπου; Αξίζει να γίνονται δίκες για το αν ένα καταστατικό είναι «υιοθέτηση» του πρότυπου ή sui generis? Έχει πια τόσο μεγάλη σημασία ώστε να έχει τόσο δρακόντεια συνέπεια (ακυρότητα); Και τι ακριβώς προστατεύουμε;

 • 20 Μαΐου 2018, 17:45 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Άρθρο 4 :Πιστεύω πως η σύσταση με ιδιωτικό έγγραφο είναι θετική εξέλιξη. Θα πρέπει όμως να τονιστεί πως είναι το ελάχιστο περιεχόμενο και ότι υπάρχει η δυνατότητα στους μετόχους να εμπλουτίσουν το καταστατικό τους, διότι μετά την εφαρμογή της υπαρ΄Αριθ. 31637/2017 απόφασης, οι υπηρεσίες δέχονται ως πρότυπο καταστατικό μόνο αυτό που περιέχει όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση, και δεν δέχονται ότι τα συγκεκριμένα άρθρα αποτελούν το ελάχιστο περιεχόμενο ενός καταστατικού που συντάσσεται με ιδιωτικό έγγραφο.