Άρθρο 115 – Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής)

1. Αντί διοικητικού συμβουλίου, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή , η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο. Δεν εφαρμόζονται οι κανόνες που αφορούν το διοικητικό συμβούλιο ως συλλογικό όργανο, ιδίως τα ζητήματα πρόσκλησης, συνεδρίασης, λήψης αποφάσεων, απαρτίας και πλειοψηφίας.

3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99, ανήκει στη γενική συνέλευση.

4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95.

5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στον παρόντα ή άλλους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες, ούτε σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

  • 30 Μαΐου 2018, 13:26 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

    Στο Άρθρο 115: Ακόμη και στις μικρές και πολύ μικρές οντότητες οι οποίες σημειωτέον αποτελούν το 90% του συνολικού αριθμού των Α.Ε. (τουλάχιστον στην Περιφέρεια) δεν νοείται κατά τη γνώμη μας η έννοια, η ύπαρξη και η λειτουργία ενός μονομελούς Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο υποβαθμίζει το κύρος των Α.Ε. και δημιουργεί αμφιβολίες στην αξιοπιστία της λειτουργίας της κάθε Α.Ε.