Άρθρο 12 – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:
α) Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών με το καταστατικό και, όπου τυχόν απαιτείται, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης.
β) Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου τυχόν απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις γενόμενες τροποποιήσεις.
γ) Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με τα στοιχεία ταυτότητας, των προσώπων που:
– ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας,
– έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα,
– είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.
δ) Κάθε απόφαση για τακτική ή έκτακτη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας. Στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το νέο κεφάλαιο, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους αξία και γενικά οι όροι έκδοσής τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας.
ε) Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε μετά από κάθε αύξησή του, σύμφωνα με το άρθρο 20.
στ) Οι εγκεκριμένες ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιέχουν τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τις υπογράφουν και τις πιστοποιούν.
ζ) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 162 για τη διανομή προσωρινού μερίσματος.
η) Η λύση της εταιρείας.
θ) Η δικαστική απόφαση παντός βαθμού, που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία ή σε κατάσταση πτώχευσης ή την υποβάλλει σε άλλη συλλογική διαδικασία, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις παντός βαθμού που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται και οι δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις.
ι) Ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.
ια) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
ιβ) Η διαγραφή της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 170.
ιγ) Κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο, του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται από κατιδίαν διατάξεις.

2. Για τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και των καταχωρίσεων σ’ αυτό ισχύουν τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3419/2005.

 • 23 Μάϊου 2018, 14:45 | Λογοθέτης Γλέζος

  Οι εκθέσεις των ελεγκτών θα δημοσιοποιούνται από τους ίδιους τους ελεγκτές, υπογεγραμμένες με ψηφιακή υπογραφή.

  Ο Ελεγκτής με προσωπικούς κωδικούς στο ΓΕΜΗ θα υποβάλλει τις εκθέσεις του, καταχωρώντας τον αριθμό ΓΕΜΗ της ελεγχόμενης εταιρείας και επισυνάπτοντας την σχετική έκθεση εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

 • 23 Μάϊου 2018, 13:59 | Βασιλική

  Αφού μιλάμε για εκσυγχρονισμό του νόμου γιατί δεν βάζετε σε αυτό το άρθρο όλες τις περιπτώσεις που απαιτούν δημοσιότητα (είτε με καταχώριση στο ΓΕΜΗ είτε με ευθύνη της εταιρείας) π.χ. δημοσίευση μοναδικού μετόχου, παροχή εγγύησης, έκθέσεις αποτίμησης νέων εισφορών, έκθεση αποτίμησης για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, πρόσκληση για άσκηση δικαιώματος προτίμησης κ.λπ. όλες αυτές οι περιπτώσεις υπάρχουν διάσπαρτες στο νόμο.

 • 22 Μάϊου 2018, 11:08 | Βασιλική

  Θεωρώ ότι οι πράξεις και τα στοιχεία των εταιρειών είναι το αντικείμενο που εξετάζουμε για καταχώριση και δημοσίευση, τα διοικητικά πρόστιμα δεν δημοσιεύονται αλλά εφόσον δεν εξοφλούνται έγκαιρα καταλογίζονται στην εφορία, αυτή έίναι η ενδεδειγμένη μέθοδος σύμφωνα με το νόμο. Το σύστημα του ΓΕΜΗ θα πρέπει να έχει δικλείδες ασφαλείας ώστε να εντοπίζει τις παραβάσεις και να γίνεται εύκολα η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και ο καταλογισμός τους.
  Τα σχόλια που αφήνουν αιχμές κατά εργαζομένων σπιλώνοντας ανεξαιρέτως έναν ολόκληρο κλάδο υπαλλήλων νομίζω είναι πέραν του σκοπού της διαβούλευσης και ικανοποιούν μόνο το εγώ του σχολιαστή.

 • Εξαιρετικά επείγον όλα τα πρόστιμα της Εποπτικής Αρχής και οι αναφορές της προς τις Εισαγγελικές Αρχές για την επιβολή των ποινών για παραβάσεις του παρόντος νόμου πρέπει να δημοσιεύονται ώστε κάθε ένας να μπορεί να μάθει τις παραβάσεις που έχει εντοπίσει η Εποπτική Αρχή και για σκοπούς διαφάνειας να μπορεί εύκολα να διαπιστώσει τυχόν αξιόποινες πράξεις της Εποπτικής Αρχής κατά του Δημοσίου Χρήματος εάν δεν έχει επιβάλει πρόστιμα που όφειλε ή δεν έχει αποστείλει στον Εισαγγελέα αδικήματα που όφειλε

  Οι Εποπτικές Αρχές δηλαδή εμμέσως κάλυπταν τη δράση των κυκλωμάτων ενώ θα μπορούσε πανεύκολα να καταγγείλει κάποιος τις Εποπτικές Αρχές εάν ήξερε ότι δεν έχει δημοσιευθεί πρόστιμο ή αναφορά στον Εισαγγελέα από την Περιφέρεια στο χρόνο που όφειλε να το είχε κάνει!

  Ο υπογράφων έχει εδώ και χρόνια υποβάλλει Μηνυτήριες Αναφορές για τις περιπτώσεις αυτές και πολλές άλλες κατά των Εποπτικών Αρχών γιατί εάν αυτές δεν είχαν καλύψει με τις παραλήψεις τους τα περιστατικά αυτά δεν θα πληρώναμε σήμερα όλοι μας τα σπασμένα!

  Επίσης, επειδή έχω δει να υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ και την Περιφέρεια ανυπόγραφες Εκθέσεις Ελεγκτών πλαστές χωρίς να ξέρουν καν οι άνθρωποι την εταιρεία, θα πρέπει ότι ανεβαίνει στο ΓΕΜΗ να το αποδέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο όλοι οι υπογράφοντες (πχ μέσω της πιστοποίησης του TAXISNET) Πρόεδρος ΔΣ, Λογιστής και Ελεγκτής ώστε να εξαλειφθεί η υποβολή πλαστών εγγράφων.

  Τέλος, θα πρέπει να εφαρμόσετε στο ΓΕΜΗ το νόμο εσείς οι ίδιοι και όχι να επιβάλλονται πρόστιμα σε μια εταιρεία που καθυστέρησε μια μέρα μια υποβολή αλλά το ΓΕΜΗ να μην το ακουμπά κανείς για καθυστερήσεις μηνών!! Είναι απαράδεκτη η κατάσταση και προσωπικά μου δημιουργεί πολλά ερωτηματικά τι άλλο μπορεί να κρύβει!

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».