Άρθρο 54 – Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών

1. Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας.

2. Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Το καταστατικό, όπως εκάστοτε ισχύει, μπορεί να απαγορεύει αντίθετη συμφωνία.

3. Το πρόσωπο που, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους έχει το δικαίωμα ψήφου, δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

  • 31 Μαΐου 2018, 12:26 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

    Άρθρο 54 παρ. 2: Προτείνεται για την περίπτωση της επικαρπίας και εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση να ασκείται από τον ψιλό κύριο (δεδομένου ότι πρόκειται περί μη περιουσιακού δικαιώματος). Να προβλεφθεί ότι τα εν λόγω δικαιώματα (Επικαρπία, ενέχυρο κλπ) πρέπει να εγγράφονται με σημείωση στο βιβλίο μετόχων.