Άρθρο 107 – Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων

Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων 102 έως 106 δεν επηρεάζουν την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου για άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων και δεν θίγουν την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 98 του Πτωχευτικού Κώδικα.

  • 31 Μαΐου 2018, 12:09 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

    Άρθρο 107: Προτείνουμε να απαλειφθεί η ευθύνη του ΔΣ για άμεση ζημία των μετόχων και τρίτων.

  • 30 Μαΐου 2018, 23:32 | ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΝΔΑΝΑΣm

    Σε προστασία των μετόχων – φυσικών προσώπων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, θα πρέπει να περιληφθεί και η έμμεση ζημιά τους, ώστε να μη υπάρχουν νομικίστικα παράθυρα, όπως λόγω απώλειας μερισμάτων ή αξίας της μετοχής