Άρθρο 53 – Κοινωνία επί μετοχών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 33 παρ. 5, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.

2. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Ενόσω δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα εκ των μετοχών αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν το δικαστικό διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Αστικού Κώδικα.