Άρθρο 172 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών άλλων κρατών μελών στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132

1. Οι πράξεις και τα στοιχεία που αφορούν στα υποκαταστήματα, τα οποία έχουν ιδρύσει στην Ελλάδα εταιρείες κρατών μελών υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Ως εταιρείες κρατών μελών νοούνται οι εταιρείες κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/46 της 30.6.2017), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 56/2010 της 30.4.2010 (ΕΕ L 181 της 15.7.2010).

2. Η δημοσιότητα σύμφωνα με την παρ. 1 αφορά στις ακόλουθες πράξεις και στοιχεία:
α) Την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, εάν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και των τροποποιήσεων των εγγράφων,
β) τη βεβαίωση του μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρισθεί η εταιρεία,
γ) την ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνση του υποκαταστήματος,
δ) την αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος,
ε) το μητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για την εταιρεία ο φάκελος που αναφέρει το άρθρο 16 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 καθώς και ο αριθμός εγγραφής της στο μητρώο αυτό,
στ) την επωνυμία και τη μορφή της εταιρείας, καθώς και την επωνυμία του υποκαταστήματος, εάν δεν είναι η ίδια με την επωνυμία της εταιρείας,
ζ) το διορισμό, τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα ατομικά στοιχεία ταυτότητος των προσώπων, που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:
– ως προβλεπόμενα από το νόμο όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία βάσει του άρθρου 14 στοιχ. δ΄ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,
– ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των αρμοδιοτήτων τους,
η) τη λύση της εταιρείας, το διορισμό, τα ατομικά στοιχεία ταυτότητος και τις εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και την περάτωση της εκκαθάρισης σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία, που προβλέπεται στο άρθρο 14 στοιχεία η), ι) και ια) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως επίσης τη διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία,
θ) τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους μέλους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία και σύμφωνα με τις Οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2006/43/ΕΚ. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στα υποκαταστήματα, τα οποία έχουν ιδρύσει τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποτελούν αντικείμενο της Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ,
ι) το κλείσιμο του υποκαταστήματος.

  • 31 Μαΐου 2018, 12:09 | Κατερίνα Μούντριχα

    ορθή επανάληψη ανωτέρω σχολίου (λόγω παρεμβολής autocorrect!)

    Θα μπορούσε να εξεταστεί η διαγραφή της περίπτωσης (ε) καθώς τα στοιχεία αυτά καλύπτονται ήδη από την περίπτωση (β) ή από αλλά προσκομιζόμενα έγγραφα όποτε θεωρώ ότι αποτελεί επανάληψη

  • 30 Μαΐου 2018, 22:43 | Κατερίνα Μουντριχα

    Θα μπορούσε να εξεταστεί η διαγραφή της περίπτωσης (ε) καθώς τα στοιχεία αυτά καλύπτονται ήδη από την περίπτωση (β) Ηλία από αλλά προσορμίζω ένα έγγραφα όποτε θεωρώ ότι αποτελεί επανάληψη