Άρθρο 186 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου τίθενται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2019.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 20 για την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου η καταβολή αυτή πρέπει να λάβει από την ημερομηνία της παρ. 1 και μετά.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 39 εφαρμόζονται στις εξαγορές εξαγοράσιμων μετοχών που λαμβάνουν χώρα από την ημερομηνία της παρ. 1 και μετά, ακόμη και αν οι εξαγοράσιμες μετοχές είχαν εκδοθεί προηγουμένως.
4. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 40 παρ. 2 που προβλέπουν νέες δυνατότητες ρύθμισης από το καταστατικό των ζητημάτων τήρησης του βιβλίου μετόχων ισχύουν και σε υφιστάμενες εταιρείες.
5. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 41 παρ. 2 για τη δυνατότητα να μην υπογράφεται το βιβλίο μετόχων εφαρμόζεται στις μεταβιβάσεις που καταχωρίζονται στο βιβλίο μετόχων από την ημερομηνία της παρ. 1 και μετά ακόμη και αν η σύμβαση μεταβίβασης μετοχών είχε συναφθεί προηγουμένως.
6. Οι διατάξεις των άρθρων 45, 46 και 47 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται σε εκκρεμείς διαδικασίες των άρθρων 49α, 49β και 49γ κ.ν. 2190/1920.
7. Οι διατάξεις των άρθρων 59 έως και 74 εφαρμόζονται στα ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται από την ημερομηνία της παρ. 1 και μετά. Τα μέρη δύνανται να αποφασίζουν με τη διαδικασία που προβλέπεται για την τροποποίηση των όρων τους, την εφαρμογή του παρόντος νόμου και σε ομολογιακά δάνεια που είχαν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία της παρ. 1.
8. Οι διατάξεις των άρθρων 75 και 76 εφαρμόζονται στους ιδρυτικούς τίτλους που εκδίδονται από την ημερομηνία της παρ. 1 και μετά.
9. Οι διατάξεις των άρθρων 99 έως 101 εφαρμόζονται σε συμβάσεις που συνάπτονται από την ημερομηνία της παρ. 1 και μετά.
10. Οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 εφαρμόζονται στη χρήση που αρχίζει την ημερομηνία της παρ. 1.
11. Οι διατάξεις για τη γενική συνέλευση εφαρμόζονται σε συνελεύσεις που προσκαλούνται από την ημερομηνία της παρ. 1 και μετά.
12. Το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 144 παρ. 4 και οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο μπορούν να εκδοθούν και πριν από την ημερομηνία της παρ. 1.
13. Αιτήσεις λύσης ανωνύμων εταιρειών επί τη βάσει της περ. γ’ της παρ. 1 του άρ. 48 κ.ν. 2190/1920, που υποβλήθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου κρίνονται με βάση το άρθρο αυτό και μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
14. Η προθεσμία των τριών (3) ετών της παρ. 1 του άρθρου 169 ισχύει για εκκαθαρίσεις που αρχίζουν από την ημερομηνία της παρ. 1 και μετά.
15. Στην περίπτωση των εκκρεμών κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου εκκαθαρίσεων, η προθεσμία των πέντε (5) ετών της παρ. 2 του άρθρου 170 δεν συμπληρώνεται πριν από την παρέλευση έξη (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
16. Σε σχέση με τη διαχρονική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου που προβλέπουν παραγραφές ή αποσβεστικές προθεσμίες εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 18 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα.
17. Σε σχέση με τη διαχρονική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου που ρυθμίζουν την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και άλλων προσώπων εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 24 και 25 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα.
18. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τις διανομές κερδών εφαρμόζονται στις διανομές που αποφασίζονται από γενικές συνελεύσεις που λαμβάνουν χώρα από την ημερομηνία της παρ. 1 και μετά. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τη διανομή προσωρινού μερίσματος εφαρμόζονται στις διανομές που γίνονται με απόφαση διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνεται από την ημερομηνία της παρ. 1 και μετά.
19. Διατάξεις του παρόντος νόμου που ορίζουν αρμοδιότητα δικαστηρίων ή την ακολουθητέα διαδικασία εφαρμόζονται σε δίκες που αρχίζουν από την ημερομηνία της παρ. 1 και μετά.

 • 24 Μαΐου 2018, 11:41 | Ελένη Κοσσυφίδου

  Παρακαλώ πολύ να αναγραφεί δίπλα στο όνομα όπου δημοσιεύθηκαν τα σχόλια μου στις 22 Μαίου 2018 και ώρα 13.20 και το επίθετό μου, δηλαδή

  ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΣΥΦΙΔΟΥ

 • 23 Μαΐου 2018, 18:43 | Παναγιώτης

  Χωρίς κρατική εποπτεία και όλες οι διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ μετόχων αλλά και με τρίτους καθώς και λειτουργίας των ΑΕ να λύνονται από τα αρμόδια δικαστήρια δοκιμάστηκε με την τροποποίηση του ΚΝ 2190/20 από το Ν 3604/07 και δυστυχώς απέτυχε παταγωδώς δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην αγορά. Βασικό παράδειγμα η κατάργηση της ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρείας από την εποπτεύουσα αρχή και η αντικατάσταση από την δικαστική λύση δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα αλλά αντίθετα εξέθρεψε φαινόμενα σαν την ΑΕ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ που χωρίς την λύση που τελικά δόθηκε στην κατάρρευση της θα είχε συμπαρασύρει και εκατοντάδες μικρές εταιρείες με ανυπολόγιστες ζημιές στην αγορά.

 • 23 Μαΐου 2018, 09:21 | ΑΙΜ

  Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου τίθενται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2019 – άρθρο 186
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά – άρθρο 182

  Τελικά από πότε ισχύουν οι νέες διατάξεις?

 • 22 Μαΐου 2018, 13:20 | Ελένη

  Ο Νόμος 2190/20 Περί Ανωνύμων Εταιρειών, είναι ένας νόμος που παρά τις όποιες ελλείψεις του, κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να ρυθμίσει σημαντικά θέματα στις ανώνυμες εταιρείες και να επιλύνει προβλήματα που τυχόν προέκυπταν εκ των προτέρων διασφαλίζοντας τους μετόχους της, τους πιστωτές της, τρίτους κ.α.
  Καταργώντας τα περισσότερα άρθρα του με τέτοιον τρόπο και διατηρώντας μόνο ότι αφορά σε συγχωνεύσεις ή μετατροπές κλπ, δείχνουν ότι δεν θέλουν να υπάρχει κανένας έλεγχος, επιθυμούν να τα αφήσουν όλα στην τύχη τους και να λειτουργούν οι ανώνυμες εταιρείες με αυτόματο πιλότο. Αυτό στην πράξη θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που θέλει να λύσει, καθώς τα θέματα που θα φτάνουν στα δικαστήρια θα δημιουργούν περισσότερη γραφειοκρατία στις εταιρείες και στην καθημερινή τους λειτουργία.

 • 22 Μαΐου 2018, 11:38 | Αλέξανδρος

  Οι ήδη υπάρχουσες Α.Ε. έχουν μια ιστορικότητα και δεν προβλέπεται κάτι για αυτό το θέμα.
  π.χ. Α.Ε. που συστάθηκε στις Νομαρχίες και ποτέ δεν υπέβαλε πρακτικό Δ.Σ. πιστοποίησης καταβολής αρχικού Μ.Κ. (εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1α του Κ.Ν. 2190/20 περί λύσης της εταιρείας)και ξαφνικά υποβάλει στο ΓΕΜΗ ένα πρακτικό Γ.Σ. με θέμα εκλογή ΔΣ.
  Ποιος θα ελέγξει εάν η καταχώριση αυτή θα είναι σύννομη και ποιος θα ενημερώσει την εταιρεία για την ανωτέρω εκκρεμότητα εάν δεν έχει το ιστορικό της εταιρείας;
  Μπορεί να μας πει κάποιος τι θα γίνουν τα χιλιάδες αιτήματα που έχουν υποβληθεί στις Νομαρχίες και κατόπιν στις Περιφέρειες και λόγω τυπικών ελλείψεων δεν έχουν καταχωριστεί; (πχ αύξηση ΜΚ χωρίς να έχει υποβληθεί το τέλος 1/000 επί της επιτροπής ανταγωνισμού ή ανυπόγραφο καταστατικό από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή ελλιπής υποβολή ΓΣ).
  Υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν προβεί ακόμη σε μετατροπή του κεφαλαίου σε ευρώ (ο νόμος 2842/2000 άρθρο 12 παρ.5 προέβλεπε ότι δεν γίνεται καμία καταχώριση στοιχείων ΑΕ εάν δεν προηγηθεί η μετατροπή σε ευρώ). Εάν υποβληθεί μια ΕΓΣ με θέμα εκλογή ΔΣ θα καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ χωρίς να έχει προηγηθεί η μετατροπή σε ευρώ; Ποιος θα ελέγξει την εκκρεμότητα αυτή;
  Σε δεκάδες ΑΕ έχει λήξει η διάρκεια τους με αποτέλεσμα να τίθενται σε λύση κα εκκαθάριση χωρίς να το έχουν πάρει χαμπάρι και υποβάλλουν στο ΓΕΜΗ πρακτικό ΓΣ εκλογής ΔΣ. Θα καταχωριστεί αυτή η απόφαση;
  Ενημερωτικά σας γνωρίζω ότι στο ΓΕΜΗ αδυνατούν να προβούν σε τέτοιο έλεγχο διότι έχουν παντελή έλλειψη γνώσεων του αντικειμένου.

 • 21 Μαΐου 2018, 11:30 | Βασιλική

  δεν έχει προβλεφθεί κάτι για εκκρεμείς αιτήσεις που τυχόν έχουν σταλεί στις Περιφέρειες και δεν έχουν διεκπεραιωθεί μέχρι 1/1/2019