Άρθρο 78:

Στη διάταξη του άρθρου 5 παρ.2β’ ΠΔ 34/1995, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 45 Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014), αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, β) καταβάλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και γ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 στοιχ’ ε’ του ΠΔ 34/1995, εφόσον οι μισθώσεις αφορούν αθλητική δραστηριότητα και προβλέπονται ήδη συγκεκριμένες αντιπαροχές εκ μέρους των μισθωτών και προς όφελος των Ο.Τ.Α ή του δημοσίου εν γένει.»