Άρθρο 60: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ 47Α ΣΤΟ ΠΔ 104/2014

Μετά το άρθρο 47 του Π.Δ.104/2014 (Α΄171) όπως ισχύει προστίθεται νέο άρθρο 47 Α με το εξής περιεχόμενο:

«Στη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού μεταφέρεται με τις θέσεις που κατέχει και την ίδια σχέση εργασίας, κατόπιν έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης, το τοποθετημένο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προσωπικό το οποίο υπηρετούσε στη Γ.Γ.Α. πριν από την έναρξη ισχύος του Π.Δ.104/2014.
Σε κάθε περίπτωση διατηρούνται οι θέσεις ευθύνης.
Το προσωπικό που μεταφέρεται κατά τις διατάξεις του παρόντος στη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού μεταφέρεται σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης, ιδίου επιπέδου οργανικής μονάδας.
Για το προσωπικό (Τομέα Πολιτισμού) που θα τοποθετηθεί στις οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης της ΓΔΟΥ εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη.».