Άρθρο 23: Άρση προνομίων σε αθλητές που καταδικάσθηκαν για παράβαση Ντόπινγκ

Η παρ. 21 του άρθρου 34 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17.6.1999) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 άρθρου 38 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α 24/30.1.2013) αντικαθίσταται και τροποποιείται ως ακολούθως:

«21. α) Σε διακριθέντα αθλητή ή αθλήτρια που τιμωρείται ποινικά ή πειθαρχικά για παράβαση νόμων περί χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) από Δικαστήριο ή από Πειθαρχικό Όργανο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (C.A.S.) δεν χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα, οι διευκολύνσεις του παρόντος άρθρου, των άρθρων 31 και 35 του νόμου αυτού, καθώς και της τιμητικής απονομής βαθμού αξιωματικού του άρθρου 39 του νόμου 3883/2010 όπως ισχύει. Σε περίπτωση που αυτά έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται οίκοθεν με την ίδια διαδικασία με την οποία χορηγήθηκαν. Οι διατάξεις των ανωτέρω δύο εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.
β) Οι ήδη υπηρετούντες στις ΕΔ αποτάσσονται από τις τάξεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του νόμου 3883/2010.
γ) Οι προσληφθέντες και ήδη απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, βάσει σχετικών ευεργετικών διατάξεων του νόμου απολύονται με απόφαση του οικείου αρμοδίου οργάνου. Αθλητές και αθλήτριες, που εγγράφηκαν στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 2725/1999 «περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 38 του νόμου 4115/2013 και ισχύει, διαγράφονται, η δε εγγραφή αυτής θεωρείται ως μη γενόμενη.
δ) Η παράγραφος 5 και η παράγραφος 9 του άρθρου 39 του νόμου 4115/201313 όπως ισχύει καταργείται.
ε) Η παρ.7 του άρθρου 39 του νόμου 3883/2010 όπως ισχύει καταργείται.