Άρθρο 24:

Η παράγραφος 9 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17.6.1999) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ Α 210/8.10.2008) αντικαθίσταται και τροποποιείται ως ακολούθως:
«9. Αθλητές που κατακτούν την 1η έως και την 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυ­ουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες αθλητικού αντικειμένου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού. Οι ενδιαφερόμενοι διορίζονται σε κενές θέσεις των φορέων του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά το διορισμό. Ο διορισμός γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό των αθλητών, πέραν των όσων αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παρα­γράφου αυτής, είναι να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για διορισμό. Για το σκοπό αυτόν μαζί με τη σχετική αίτηση για το διορισμό και τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας ως και σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας. Η προθεσμία για να ασκήσουν οι αθλητές το δικαίωμα που τους παρέχεται με την παράγραφο αυτή ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί εκ των υστέρων η ανακρίβεια των όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισμός τους, επιφυλασσομένης της ποινικής και αστικής ευθύνης τους για την υποβολή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης. Αθλητές με αναπηρίες επιτρέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, να διορίζονται και σε συνιστώμενες προσωρινά θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού. Οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες καθώς και οι Έλληνες Ολυμπιονίκες Κωφοί που υπηρετούν στη ΓΓΑ και τους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, κατατάσσονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους με τριακονταπενταετή υπηρεσία στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων που αφορούν στους Έλληνες Ολυμπιονίκες Κωφούς και την κατάταξή τους στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους με τριακονταπενταετή υπηρεσία στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, αρχίζουν να ισχύουν με την δημοσίευση του παρόντος νόμου και χωρίς αναδρομική ισχύ.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 14:52 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΓΛΗΣ (Ομ. Προπονητής ΑΜΕΑ)

  Το συγκεκριμένο άρθρο είναι δομημένο σε λάθος οικοδόμημα και είναι αποσπασματικό. Η επαγγελματική αποκατάσταση αθλητών που έχουν διακριθεί σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες με αντίξοες συνθήκες, με θεμιτά μέσα, έχοντας αφιερώσει την ζωή τους και την οικογένειά τους, πρέπει να αντιμετωπίζονται με δίκαιο και τιμητικό τρόπο από την Πολιτεία.
  Ο νομοθέτης σ’αυτό το άρθρο θέλοντας προφανώς να καλύψει πιθανές δυσλειτουργίες του συστήματος ή να αποκλείσει κατ’αυτόν <> που θα ζούν εις βάρος του κρατικού προυπολογισμού, τιμωρεί τους μόνους άξιους πρεσβευτές της χώρας και προσβλητικά τους αναγκάζει να σταματήσουν τον πρωταθλητισμό προκειμένου να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί,αποκλείοντας παράλληλα και την πλειοψηφία ικανότατων αθλητών (Παγκόσμιους Πρωταθλητές, 4-6 θεση σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς)
  Είναι τόσο δύσκολο επιτέλους να αξιοιποιήσει η πολιτεία εκείνους που έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και έχουν τιμήσει την Πατρίδα τους ?
  Ο Πρωταθλητισμός είναι εξαιρετικά κοπιαστικός και πρέπει να αναγνωρίζεται από την Πολιτεία επίσημα ως εξαιρετικής προσφοράς εργασία που μπορεί και πρέπει να ασκείται παράλληλα και με το επάγγελμα.
  Η αναγνώριση βέβαια αυτή πρέπει να λειτουργεί συγχρόνως με ειδικό σύστημα αδειών.
  Η σχετική βεβαίωση από την οικεία ομοσπονδία πρέπει να είναι όχι αυτή που προτείνει το άρθρο αυτό, δηλαδη η διακοπή κάθε ενεργούς αθλητικής δραστηριότητας, αλλά η συνεχής παρουσία και προσφορά στον αθλητισμό.
  Καμμία βέβαια αναφορά από τον νομοθέτη στους συντελεστές των επιτυχιών,προπονητών που αφιερώνουν την ζωή τους υπηρετώντας τους αθλητές τους και την χώρα τους σχεδόν αμισθί….

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:05 | Πολίτσης Πολυχρονης

  Μερικές παρατηρήσεις :
  Α) γιατι αυτο τι άρθρο δεν έχει τίτλο ; Τυχαίο ; Και γιατι με τόσο επείγον ώστε να μπει στο νόμο για το αντι-ντόπινγκ . Σαν τιμωρία ακούγετε .
  Β) το υπουργειο αθλητισμού έχει σκοπό να αναπτύξει και να αναδείξει τον αθλητικο ιδεώδες . Με αυτο το άρθρο δείχνει οτι οι ΑΜΕΑ αθλητές που έχουν φθάσει στην κορυφή πρέπει να σταματάνε το πρωταθλητισμό και να γίνονται δημόσιοι υπάλληλοι και να συνεχίζουν να κοροϊδεύουν το κράτος . Γνωρίζουμε οτι αναπηρία θεραπεύεται μεσο του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού , με αυτο το άρθρο το υπουργειο θελει να διαχωρίσει την αναπηρία με το αθλητισμό . Πράγμα απαράδεκτο μιλάμε για το φορέα που θα έπρεπε να μας υποστηρίζει την υπάρξει και να δίνει κίνητρα έτσι ώστε οι ανάπηροι να βγαίνουν απο τα ιδρύματα και να γίνονται ενεργά μελοι στην κοινωνία όπως και γίνονται μεσα απο το πρωταθλητισμό .
  Πρόταση

  Γιατι δεν τους δίνει το δικαίωμα να κρατήσουν τον διορισμό και να τον χρησιμοποιήσουν όταν αποσυρθούν .
  Μην επαναφέρετε νόμο τον οποίο το είχατε αλλάξει στο παρελθόν . Γιατι έτσι δεν πάμε μπροστά . Πρώτη φορά αριστερά σας ψήφισα ! Μας μειώσατε τις αναπηρικές δεν είπαμε τίποτα τωρα φέρνετε και άρθρα που θας αφερεσε την θεραπεια γιατι αυτο κάνετε όταν διαχωρίζετε αναπηρία – αθλητισμό

 • Η ρύθμιση να έχει διακόψει ο διακριθείς αθλητής οριστικά την αγωνιστική του δραστηριότητα είναι απόλυτα άδικη μη ρεαλιστική, δηλαδή ένας νεαρός αθλητής θα διακόψει την αθλητική του δραστηριότητα με την υποβολή της αίτησης . Για παράδειγμα και θα περιμένει για χρόνια τον διορισμό του (αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση από το 2008 δεν έχουν διορισθεί ακόμα) στερώντας από την χώρα μας πολλές μελλοντικές διακρίσεις.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:42 | Τσικίνας Γεώργιος

  Αρθρο 24:

  Όσον αφορά την επαναφορά της προυπόθεσης διακοπής της αθλητικής δραστηριότητας του αθλητή θεωρώ πως είναι απαράδεκτη, ανεδαφική και άστοχη μιας και ο διορισμός ενός αθλητή καθυστερεί πολλά χρόνια με αποτέλεσμα ο αθλητής να αναγκάζεται να διακόψει την αθλητική του δραστηριότητα όντας δέσμιος της Πολιτείας. Άλλωστε η έννοια του προνομίου του διορισμού αφορά την βοήθεια του αθλητή και όχι την απαγόρευση της ενασχόλησης του με τον αθλητισμό. Αρκεί η Πολιτεία να ψάξει το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του διορισμού ενός αθλητή και θα διαπιστώσει πως αυτός δεν ολοκληρώνεται πριν τα 10 χρόνια. Για του λόγου του αληθές μπορεί κάποιος εύκολα να αναζητήσει ΦΕΚ κατανομής και διορισμού αθλητών οι οποίοι διορίστηκαν μετά απο 8-10 χρόνια αναμονής. Βάσει στοιχείων οι αιτήσεις αθλητών προς διορισμό των ετών 2005-2007 δεν έχουν ολοκληρωθεί όλοι με εναπομείναντες πάνω απο 100 αθλητές. Όσο για τους αθλητές που κατέθεσαν απο το 2008 και μετά αίτηση δεν έχει προβλεφθεί ακόμα απο το Υπουργείο Εσωτερικών η κατανομή τους ούτε και ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσουν στις διαδικασίες. Όπως γίνεται αντιληπτό η αναμονή είναι τεράστια και η προυπόθεση διακοπής της αθλητικής δραστηριότητας θα αναγκάσει τους διακριθέντες προς διορισμό αθλητές χωρίς λόγο στην διακοπή της αθλητικής τους καριέρας.

  Επιπρόσθετα για ποιόν λόγο θα πρέπει ένας αθλητής ο οποίος προπονείται εκτός ωραρίου εργασίας και στις ημέρες των αγώνων του (εφόσον αυτές είναι εργάσιμες) μπορεί να πάρει άδεια (κανονική και όχι ειδική) τον αναγκάζει η Πολιτεία να διακόψει την αθλητική του δραστηριότητα;;; Ας αφήσει η Πολιτεία τους αθλητές να ρυθμίσουν το πρόγραμμα των προπονήσεων και των αγώνων τους με βάσει τα δικά τους κριτήρια και χωρίς , πάντα, να προκαλούν προβλήματα στην υπηρεσία τους.

  Η διακοπή της αθλητικής δραστηριότητας των αθλητών θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα στην στελέχωση των αθλημάτων και κατ’ επέκταση των Εθνικών ομάδων τους.

  Ελπίζω η Πολιτεία να εξετάσει εκ νέου την προσθήκη αυτη καθώς και τα δυσάρεστα αποτελέσματα που θα επιφέρει.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:58 | ΣΙΜΕΛΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΗΤΕΡΑ ΑΘΛΗΤΗ

  Η ρύθμιση να έχει διακόψει ο αθλητής την αγωνιστική του δραστηριότητα κατά την υποβολή της αίτησής του για διορισμό είναι άδικη αλλά και μη λειτουργική γιατί
  1. όταν κάνεις αίτηση δεν γνωρίζεις σίγουρα ότι θα διοριστείς, οι καινές θέσεις μπορεί να είναι λιγότερες από το σύνολο των αθλητών που θέλουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος τους.
  2.ο χρόνος που μεσολαβεί από την αίτηση μέχρι και τον διορισμό μπορεί να ανέλθει σε 3-4 χρόνια,
  όπως γίνεται κατανοητό αυτή η διάταξη είναι παράλογη ως προς την εφαρμογή της, οι νόμοι γίνονται για να απλοποιήσουν κάποια θέματα και όχι για να τα περιπλέξουν περισσότερο.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:33 | Αλεξάνδρα Κοτσιαφτη

  Θεωρώ εντελώς κουλό να διορίζετε τους αθλητές για την οποία διάκριση έχει πάρει για τη χώρα του κ παράλληλα να του σταματατε να κάνει αυτό που για τον εκάστοτε αθλητή είναι τρόπο ζωής !Κ στη τελική δεν καταλαβαίνω που κολλάει ο διορισμός με το αν έμενα μου αρέσει να αθλουμαι εφόσον είμαι συνεπής στη δουλειά μου !!Έτσι βάζετε ταφόπλακα στον αθλητισμό της χώρας και νομίζω πως είναι παράλογο να αναγκαζετε να κόψουν τον αθλητισμό οι αθλητές που έχουν κάνει περήφανη τη χώρα μας!!

 • ΑΡΘΡΟ 24
  Αναφέρεται ότι : «Αθλητές που κατακτούν την 1η έως και την 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες αθλητικού αντικειμένου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού.»
  Άποψή μας είναι να δίνεται η δυνατότητα διορισμού και αθλητών που στις αναφερόμενες διοργανώσεις, έχουν λάβει θέσεις έως και την 8η.
  Επίσης αναφέρεται ότι : «Για το σκοπό αυτόν μαζί με τη σχετική αίτηση για το διορισμό και τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας ως και σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας».
  Πιστεύουμε πως οι αθλητές, δεν πρέπει να είναι αναγκασμένοι να σταματήσουν την αθλητική τους δράση για να διοριστούν στο δημόσιο. Αντιθέτως ο διορισμός στο δημόσιο θα τους ενισχύσει οικονομικά στην αθλητική τους προετοιμασία και δεν θα στερήσει τον αθλητισμό μας από άξιου και ικανούς αθλητές.

 • Η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να δημιουργεί κίνητρα και υποδομές για την ανάπτυξη του αθλητισμού & του πρωταθλητισμού των ατόμων με αναπηρία.
  Είναι υποχρεωμένη να συνεργάζεται με τα Δ.Σ. των Οργανώσεων, φορέων και Συλλογων που εκπροσωπούν τους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία, για την καλύτερη οργάνωση της προετοιμασίας τους και την αρτιότερη διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων τους.
  Είναι άδικο και παράλογο να βάζεις έναν αθλητή με αναπηρία να διαλέξει Πρωταθλητισμό ή εργασία.
  Μπορεί να τα καταφέρει εξίσου καλά και στα δύο.
  Επιπρόσθετα η Πολιτεία πρέπει να ενισχύσει με κάθε τρόπο την προσπάθεια των Πρωταθλητών αθλητών & αθλητριών με αναπηρία.
  Επομένως κρίνεται αναγκαίο να αποσυρθεί η ελ λόγω ρύθμιση.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:21 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΓΑ

  Η ρύθμιση να έχει διακόψει ο διακριθείς αθλητής οριστικά την αγωνιστική του δραστηριότητα είναι μη ρεαλιστική.
  Σημειώνεται ότι ο χρόνος διορισμού από την υποβολή της σχετικής αίτησης είναι τουλάχιστον πέντε έτη. Αν ένας αθλητής σημειώσει την εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε νεαρή ηλικία και θεμελιώνει το δικαίωμα διορισμού του, με την σχετική διάταξη στερείται τη δυνατότητα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα.

  Επίσης, σημειώνεται ότι ο διακριθείς αθλητής με αναπηρία διορίζεται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο ενώ ο αρτιμελής αθλητής διορίζεται στον εισαγωγικό βαθμό (δηλ. στο κατώτερο κλιμάκιο)

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:57 | Σ.Ε.Ε.Δ.Α.

  Στο άρθρο 24 αναφέρει:
  «Η παράγραφος 9 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17.6.1999) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ Α 210/8.10.2008) αντικαθίσταται και τροποποιείται ως ακολούθως:
  «9. Αθλητές που κατακτούν την 1η έως και την 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυ­ουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες αθλητικού αντικειμένου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού. Οι ενδιαφερόμενοι διορίζονται σε κενές θέσεις των φορέων του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα.»

  H ΓΓΑ και ο Αναπληρωτής Υπουργός πρέπει να καλέσει εκπροσώπους των φορέων και να επανεξετάσει το θέμα των προϋποθέσεων διορισμού. Η «ταφόπλακα» των κινήτρων ήταν ο περιορισμός των προϋποθέσεων διορισμού σε 1η ως 3η Ολυμπιακή.
  Ο Σύλλογος Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών – ΣΕΕΔΑ θεωρεί πως πρέπει να διευρυνθούν οι προϋποθέσεις σε:
  * 1η – 8η Ολυμπιακή νίκη
  * 1η – 6η Παγκόσμια νίκη
  * 1η – 3η Πανευρωπαϊκή νίκη για όλα τα αναγνωρισμένα Ολυμπιακά αθλήματα και με τις αυστηρές προϋποθέσεις των ομοσπονδιών για τις συμμετοχές χωρών στους τελικούς και ελέγχους ντόπινγκ.

  Ζητούμε να διαγραφεί το:
  «Απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό των αθλητών, πέραν των όσων αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παρα­γράφου αυτής, είναι να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για διορισμό. Για το σκοπό αυτόν μαζί με τη σχετική αίτηση για το διορισμό και τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας ως και σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας. Η προθεσμία για να ασκήσουν οι αθλητές το δικαίωμα που τους παρέχεται με την παράγραφο αυτή ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί εκ των υστέρων η ανακρίβεια των όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισμός τους, επιφυλασσομένης της ποινικής και αστικής ευθύνης τους για την υποβολή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης.»
  Η παραπάνω προϋπόθεση είχε ψηφιστεί στο παρελθόν με ολέθριες συνέπειες συνέπειες για τον Ελληνικό Πρωταθλητισμό και αποσύρθηκε στη συνέχεια (έχοντας βέβαια προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία σε πολλά αθλήματα διότι η ανάγκη οικονομικής αποκατάστασης για τους ερασιτέχνες αθλητές ήταν και παραμένει ισχυρή). Ζητούμε να διαγραφεί πλήρως.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Με το συγκεκριμένο άρθρο ουσιαστικά βάζετε ταφόπλακα στον Ελληνικό Ερασιτεχνικό αθλητισμό.Λες σε έναν αθλητή που παίρνει μετάλλιο πχ. σε Ολυμπιάδα ότι μπράβο για το μετάλλιο έκανες την χώρα σου και τον λαό σου περήφανο και για αυτό σε διορίζουμε στο Δημόσιο ως επιβράβευση αλλά σύγχρονός σου σταματάμε τον αθλητισμό σε τιμωρούμε …για να σε διορίσουμε…πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό του άρθρου. Ελπίζω πραγματικά αυτό να μην γίνει και να επικράτηση η λογική. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά αυτά να συνεχίσουν να μας κάνουν περήφανους…Πρέπει να δώσουμε κίνητρο στα παιδιά να τρέχουν στα στάδια…Πρέπει να έχουμε θετικά παραδείγματα σε αυτήν την χώρα.Η διάταξη πρέπει να αποσυρθεί.Είναι καταδικαστική για την ανάπτυξη του αθλητισμού και όχι μόνο.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:46 | Βαρβεράκης Γεώργιος-Ομοσπονδιακός Προπονητής Ποδηλασίας ΑμεΑ

  Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι άδικη και καταστροφική για τον αθλητισμό και τους με διεθνείς διακρίσεις αθλητές μας. Δεν είναι δυνατόν να τίθεται το δίλημμα αθλητισμός ή διορισμός και μάλιστα όταν μιλάμε για τόσο υψηλό επίπεδο.
  Η ρύθμιση αυτή θα εξωθήσει πολλούς πρωταθλητές στο να εγκαταλείψουν τον αθλητισμό που σταδιακά θα μαραζώσει.
  Σκοπός ενός Κράτους είναι η στήριξη, διάδοση και ανάπτυξη του αθλητισμού και μαζί μ αυτό και η διάκριση σε διεθνές επίπεδο , για τη χώρα μας, για την εθνική μας υπερηφάνεια.
  Γνωρίζετε άραγε πόσα χρόνια σκληρής δουλειάς και θυσίες (πέρα από το αναμφισβήτητο ταλέντο) χρειάζεται για να φτάσει κάποιος να κάνει μια τέτοια διάκριση;
  Αν μη τι άλλο χρειάζεται σεβασμό και αναγνώριση από όλους μας.
  Ελπίζω να αποσυρθεί άμεσα.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 12:21 | Ιατρίδου Ραμπέα

  Στο άρθρο 24 αναφέρει:
  «Η παράγραφος 9 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17.6.1999) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ Α 210/8.10.2008) αντικαθίσταται και τροποποιείται ως ακολούθως:
  «9. Αθλητές που κατακτούν την 1η έως και την 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυ­ουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες αθλητικού αντικειμένου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού. Οι ενδιαφερόμενοι διορίζονται σε κενές θέσεις των φορέων του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα.»

  Θεωρώ ότι η Πολιτεία έχοντας φτάσει σε ακραίες θέσεις από την πρώτη δημοσίευση του Νόμου 2725/1999 ως σήμερα με τις αρχικές προϋποθέσεις, το «ξεχείλωμα» του εύρους νικών στη συνέχεια, έφτασε σήμερα να θέτει ως προϋποθέσεις μόνο την 1η ως 3η Ολυμπιακή νίκη αφήνοντας εκτός νόμου τους διακριθέντες αθλητές με τις αντίστοιχες Παγκόσμιες νίκες. Η ΓΓΑ πρέπει να επανεξετάσει το θέμα θέτοντας πιο ρεαλιστικές αλλά και δίκαιες προϋποθέσεις που θα λειτουργήσουν ως υγιή κίνητρα για τον πρωταθλητισμό που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση με τους χορηγούς και τις μεγάλες εταιρίες να είναι οι μόνοι που συντηρούν πια επιλεγμένους αθλητές από κάθε άθλημα.
  Στην Ελλάδα της κρίσης η επαναφορά λογικών κριτηρίων – προϋποθέσεων με 1η ως 8η Ολυμπιακή, 1η ως 6η Παγκόσμια, 1η ως 3η Πανευρωπαϊκή θα γέμιζαν ξανά τα γήπεδα και τους χώρους προπόνησης.

  «Απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό των αθλητών, πέραν των όσων αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παρα­γράφου αυτής, είναι να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για διορισμό. Για το σκοπό αυτόν μαζί με τη σχετική αίτηση για το διορισμό και τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας ως και σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας. Η προθεσμία για να ασκήσουν οι αθλητές το δικαίωμα που τους παρέχεται με την παράγραφο αυτή ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί εκ των υστέρων η ανακρίβεια των όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισμός τους, επιφυλασσομένης της ποινικής και αστικής ευθύνης τους για την υποβολή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης.»
  Θεωρώ απαράδεκτη την εμμονή της Πολιτείας στην διακοπή της αθλητικής δραστηριότητας από την ελίτ του αθλητισμού!
  Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι οι διαδικασίες για τον διορισμό είναι πολυετείς (πλέον η αναμονή έχει φτάσει τα 10 έτη)και κάποιος αθλητής μπορεί να επιτύχει σε νεαρή ηλικία την νίκη του, στερείται το αθλητικό του μέλλον αλλά και η χώρα στερείται τις διακρίσεις που θα μπορεί να φέρει στο μέλλον.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 12:22 | Αντώνιος Τσαπατακης

  Άρθρο 24.
  Η ρύθμιση αυτή ειναι παραλογη και επονείδιστη για τον αθλητισμό .Συγκεκριμενα η ρύθμιση να έχει διακόψει ο διακριθείς αθλητής οριστικά την αγωνιστική του δραστηριότητα είναι και άδικη αλλά και μη ρεαλιστική. Για πράδειγμα αν αθλητής σημειώσει την εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε νεαρή ηλικία π.χ. 18-20 ετών και θεμελιώνει το δικαίωμα διορισμού του, με την σχετική διάταξη στερείται τη δυνατότητα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα τη στιγμή που έχει υπάρχει προοπτικη να συνεχίσει να σημειώνει εξαιρετικές διακρίσεις προβάλλοντας την χώρα μας.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 12:31 | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ

  Ζητούμε να διαγραφεί το:
  «Απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό των αθλητών, πέραν των όσων αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παρα­γράφου αυτής, είναι να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για διορισμό. Για το σκοπό αυτόν μαζί με τη σχετική αίτηση για το διορισμό και τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας ως και σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας. Η προθεσμία για να ασκήσουν οι αθλητές το δικαίωμα που τους παρέχεται με την παράγραφο αυτή ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί εκ των υστέρων η ανακρίβεια των όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισμός τους, επιφυλασσομένης της ποινικής και αστικής ευθύνης τους για την υποβολή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης.»
  Στο παρελθόν που εφαρμόστηκε ανάλογη διάταξη, είχε καταστροφικά αποτελέσματα, γι’ αυτό και αποσύρθηκε.
  Κορυφαίοι αθλητές υποχρεώθηκαν στη διακοπή της αθλητικής τους καριέρας σε νεαρή ηλικία με αποτέλεσμα ως χώρα να στερηθούμε διακρίσεις σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.
  Είναι μία καταδικαστική διάταξη για την ανάπτυξη του αθλητισμού.
  Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι ο χρόνος διορισμού ενός διακριθέντος αθλητή είναι άγνωστος. Όλες οι αιτήσεις διορισμού από το 2008 και έπειτα είναι σε εκκρεμότητα.

 • Η προϋπόθεση παραίτησης της αγωνιστικής δραστηριότητας:

  Απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό των αθλητών, πέραν των όσων αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, είναι να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για διορισμό. Για το σκοπό αυτόν μαζί με τη σχετική αίτηση για το διορισμό και τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας ως και σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας. Η προθεσμία για να ασκήσουν οι αθλητές το δικαίωμα που τους παρέχεται με την παράγραφο αυτή ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί εκ των υστέρων η ανακρίβεια των όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισμός τους, επιφυλασσομένης της ποινικής και αστικής ευθύνης τους για την υποβολή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης.

  Η συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι άδικη και καταστροφική για τον αθλητισμό και μπορεί να χαρακτηριστεί έως και αντισυνταγματική καθώς στερεί από τον αθλητή το δικαίωμα να συνεχίσει τον αθλητισμό και τον υποβάλει στο δίλημμα να μην αθλείται προκειμένου να εξασκήσει το δικαίωμά του στην εργασία. Καθώς

  Είχε υπάρξει μια αντίστοιχη ρύθμιση και στο παρελθόν η οποία δημιούργησε τεράστια ζημιά καθώς ανάγκαζε αθλητές και αθλήτριες να σταματήσουν κάθε αθλητική δράση για να μπορέσουν να ζητήσουν διορισμό. Δεδομένου ότι ο διορισμός μπορεί να καθυστερήσει και αρκετά χρόνια αποτρέπει όλους τους αθλητές να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Ευτυχώς αποσύρθηκε μετά από σύντομο διάστημα.

  Η πολιτεία και ιδιαίτερα το υπουργείο αθλητισμού δεν θα έπρεπε να σταματάει τον αθλητισμό σε κανέναν. Ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία η συγκεκριμένη διάταξη είναι καταστροφική καθώς η συνεχής άθληση συμβάλει ουσιαστικά στην ποιότητα ζωής τους.

  Ευελπιστούμε αυτή η προϋπόθεση να εξαλειφθεί.

 • Άρθρο 24:
  Η ρύθμιση να έχει διακόψει ο διακριθείς αθλητής οριστικά την αγωνιστική του δραστηριότητα είναι και άδικη αλλά και μη ρεαλιστική. Για πράδειγμα αν αθλητής σημειώσει την εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε νεαρή ηλικία π.χ. 18-20 ετών και θεμελιώνει το δικαίωμα διορισμού του, με την σχετική διάταξη στερείται τη δυνατότητα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα τη στιγμή που έχει υπάρχει προοπτικη να συνεχίσει να σημειώνει εξαιρετικές διακρίσεις προβάλλοντας την χώρα μας.