Άρθρο 06: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Τα Δείγματα αναλύονται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:
6.1 Χρήση Διαπιστευμένων και Εγκεκριμένων Εργαστηρίων
Για τους σκοπούς του Άρθρου 2.1, τα δείγματα αναλύονται αποκλειστικά σε διαπιστευμένα από τον W.A.D.A. εργαστήρια ή σε εργαστήρια που έχουν εγκριθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον W.A.D.A.. Η επιλογή του εργαστηρίου που φέρει τη διαπίστευση ή την έγκριση του W.A.D.A. και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των Δειγμάτων γίνεται από αποκλειστικά από το ΕΣΚΑΝ που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων.
6.2 Σκοπός Ανάλυσης των Δειγμάτων
Τα δείγματα αναλύονται για τον εντοπισμό απαγορευμένων ουσιών και
απαγορευμένων μεθόδων που αναφέρονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών, καθώς και για τον εντοπισμό άλλων ουσιών που μπορεί να ορίσει ο W.A.D.A., σύμφωνα με το Άρθρο 4.5, ή για την παροχή βοήθειας προς τον ΕΣΚΑΝ για την κατάρτιση προφίλ σχετικών παραμέτρων στα ούρα, το αίμα ή άλλο υλικό του αθλητή, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ DNA ή γονιδιωμάτων, ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό σχετικό με το αντιντόπινγκ. Τα Δείγματα είναι δυνατό να συλλέγονται και να φυλάσσονται για μελλοντική ανάλυση.
6.3 Έρευνα επί των Δειγμάτων
Κανένα δείγμα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί προς έρευνα χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αθλητή. Σε δείγματα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς αυτών του Άρθρου 6.2 θα γίνεται αφαίρεση οποιουδήποτε στοιχείου ταυτοποίησης προκειμένου να μην μπορούν να συσχετισθούν με κάποιον συγκεκριμένο αθλητή.
6.4 Πρότυπα Ανάλυσης Δειγμάτων και Αναφοράς Στοιχείων
Τα εργαστήρια αναλύουν δείγματα και υποβάλλουν αναφορές σχετικές με τα αποτελέσματα ανάλυσης αυτών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος, το τεχνικό έγγραφο που αναφέρεται στο Άρθρο 5.4.1 ορίζει την κατάλληλη επιλογή αναλύσεων του δείγματος ανάλογα με τη σχετική αξιολόγηση κινδύνου για συγκεκριμένα αθλήματα και τα εργαστήρια αναλύουν τα σχετικά δείγματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες επιλογές αναλύσεων, εξαιρουμένων των κάτωθι περιπτώσεων:
6.4.1 Το ΕΣΚΑΝ δύναται να ζητήσει την ανάλυση των δειγμάτων τους από τα εργαστήρια με χρήση πιο διευρυμένων επιλογών αναλύσεων συγκριτικά με εκείνες που αναφέρονται στο τεχνικό έγγραφο.
6.4.2 Το ΕΣΚΑΝ δύναται να ζητήσει την ανάλυση των δειγμάτων
τους από τα εργαστήρια με χρήση λιγότερο διευρυμένων επιλογών αναλύσεων συγκριτικά με εκείνες που αναφέρονται στο τεχνικό έγγραφο, μόνο εάν έχουν πείσει τον W.A.D.A. ότι μία λιγότερο διευρυμένη ανάλυση θα ήταν σκόπιμη, λόγω των ειδικών συνθηκών της χώρας τους ή του αθλήματος, όπως ορίζεται και στο πρόγραμμα κατανομής των ελέγχων τους.
6.4.3 Όπως προβλέπει το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, τα εργαστήρια με δική τους πρωτοβουλία και δαπάνη δύνανται να αναλύουν δείγματα για Απαγορευμένες Ουσίες ή Απαγορευμένες Μεθόδους που δεν περιλαμβάνονται στην επιλογή αναλύσεων του Δείγματος που περιγράφεται στο τεχνικό έγγραφο ή δεν ορίζεται από την αρχή που είναι υπεύθυνοι για τους ελέγχους. Τα αποτελέσματα οποιασδήποτε τέτοιας ανάλυσης αναφέρονται και έχουν την ίδια ισχύ και συνέπειες με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα ανάλυσης.
6.5 Περαιτέρω Ανάλυση Δειγμάτων
Οποιοδήποτε δείγμα ενδέχεται να να φυλάσσεται και να υποβάλλεται σε περαιτέρω ανάλυση για τους σκοπούς του Άρθρου 6.2: α) από τη WADA πάντοτε και β) από τον ΕΣΚΑΝ, ανά πάσα στιγμή προτού κοινοποιηθούν τα δύο αναλυτικά αποτελέσματα των δειγμάτων Α και Β (ή το αποτέλεσμα του δείγματος Α σε περίπτωση μη εξέτασης ή παραίτησης από την εξέταση του δείγματος Β) από τον οργανισμό αντιντόπινγκ προς τον αθλητή, ως βάση για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σύμφωνα με το Άρθρο 2.1. Η περαιτέρω ανάλυση των Δειγμάτων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Εργαστηρίων και του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων και Ερευνών.