Άρθρο 13: ΕΦΕΣΕΙΣ

13.1 Αποφάσεις υποκείμενες σε έφεση
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει του Κώδικα ή κανόνων που υιοθετούνται σύμφωνα με τον Κώδικα είναι δυνατόν να υπόκεινται σε έφεση, όπως προβλέπεται παρακάτω στα Άρθρα 13.2 έως 13.4, ή ως άλλως προβλέπεται στον Κώδικα ή τα Διεθνή Πρότυπα. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις παραμένουν σε ισχύ ενώ τελούν υπό έφεση,
εκτός εάν το δευτεροβάθμιο σώμα εκδώσει απόφαση περί του αντιθέτου. Προτού κινηθεί η διαδικασία της έφεσης, πρέπει πρώτα να εξαντληθεί οποιαδήποτε επανεξέταση μετά την απόφαση, όπως προβλέπεται στους κανόνες του Οργανισμού Αντιντόπινγκ, με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη επανεξέταση σέβεται τις αρχές που ορίζονται παρακάτω στο Άρθρο 13.2.2 (με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 13.1.3).
13.1.1 Μη Περιορισμένο αντικείμενο επανεξέτασης
Το αντικείμενο επανεξέτασης μίας έφεσης περιλαμβάνει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την υπόθεση και δεν περιορίζεται ρητώς στα θέματα ή το αντικείμενο της επανεξέτασης που τέθηκε ενώπιον του αρχικού οργάνου λήψης αποφάσεων.
13.1.2 Το CAS δεν υιοθετεί τα ευρήματα υπό έφεση
Κατά τη λήψη των αποφάσεών του, το CAS δεν είναι απαραίτητο να υιοθετήσει τη διακριτική ευχέρεια που ασκείται από το σώμα του οποίου η απόφαση τελεί υπό έφεση.
13.1.3 Ο W.A.D.A. δεν είναι απαραίτητο να εξαντλήσει τα εσωτερικά μέσα αποκατάστασης στην περίπτωση που ο W.A.D.A. έχει δικαίωμα άσκησης έφεσης βάσει του Άρθρου 13 και κανένα άλλο μέρος δεν έχει ασκήσει έφεση κατά της οριστικής απόφασης στο πλαίσιο της διαδικασίας του οργανισμού αντιντόπινγκ, ο W.A.D.A. δύναται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής, απευθείας στο CAS, χωρίς να χρειάζεται να εξαντλήσει άλλα μέσα αποκατάστασης στο πλαίσιο των διαδικασιών του Οργανισμού Αντιντόπινγκ.

13.2 Εφέσεις κατά αποφάσεων σχετικά με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, συνέπειες, προσωρινούς αποκλεισμούς, αναγνώριση αποφάσεων και δικαιοδοσία
Η απόφαση ότι έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απόφαση επιβολής ή μη ποινών ή η απόφαση ότι δεν σημειώθηκε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απόφαση ότι δεν είναι δυνατόν να κινηθεί νομική διαδικασία κατά της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ για διαδικαστικούς λόγους (π.χ. λόγω συνταγογράφησης), η απόφαση από τον W.A.D.A. να μην παρέχει εξαίρεση στην απαίτηση γνωστοποίησης έξι μηνών πριν για έναν Αθλητή που έχει αποσυρθεί προκειμένου να επιστρέψει στους Αγώνες, βάσει του Άρθρου 5.7.1, η απόφαση από τον W.A.D.A. περί ανάθεσης διαχείρισης αποτελεσμάτων βάσει του Άρθρου 7.1, η απόφαση από έναν οργανισμό αντιντόπινγκ να μην προβληθεί ένα αντικανονικό αναλυτικό εύρημα ή ένα Άτυπο Εύρημα ως παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, ή η απόφαση να μην προβληθεί μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ κατόπιν διεξαγωγής ερευνών βάσει του Άρθρου 7.7, η απόφαση επιβολής Προσωρινού Αποκλεισμού ως αποτέλεσμα Προδικαστικής Ακρόασης ή λόγω αδυναμίας του Οργανισμού Αντιντόπινγκ να συμμορφωθεί με το Άρθρο 7.9, η απόφαση ότι ένας Οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν διαθέτει δικαιοδοσία επί ισχυρισμού παράβασης κανόνα Αντιντόπινγκ ή επί των Συνεπειών αυτής, η απόφαση Αναστολής, ή μη αναστολής περιόδου Αποκλεισμού ή επαναφοράς ή η μη επαναφοράς μίας ανασταλείσας περιόδου Αποκλεισμού βάσει του Άρθρου 10.6.1, η απόφαση βάσει του Άρθρου 10.12.3 και η απόφαση από έναν Οργανισμό Αντιντόπινγκ να μην αναγνωρίσει απόφαση άλλου
Οργανισμού Αντιντόπινγκ βάσει του Άρθρου 15, είναι δυνατόν αποτελέσουν αντικείμενο έφεσης, αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13.2.
13.2.1 Εφέσεις σχετικά με διεθνούς επιπέδου αθλητές ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις στις περιπτώσεις συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις ή σε περιπτώσεις διεθνούς επιπέδου αθλητών, η απόφαση είναι δυνατόν να εφεσιβληθεί αποκλειστικά ενώπιον του CAS.

13.2.2 Εφέσεις Σχετικά με Άλλους Αθλητές ή Άλλα Πρόσωπα
Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να εφαρμοσθεί το άρθρο 13.2.1, η απόφαση προσβάλλεται με έφεση στο ΑΣΕΑΔ
13.2.2.1 Συζήτηση ενώπιον του ΑΣΕΑΔ
13.2.2.1.1. Το ΑΣΕΑΔ είναι αρμόδιο για τη συζήτησση των υποθέσεων σε δεύτερο βαθμό.
13.2.2.1.2 Τα διορισμένα μέλη δε θα πρέπει να είχαν καμία προηγούμενη ενασχόληση με οποιαδήποτε πτυχή της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, κανένα μέλος δε πρέπει να έχει προκαλέσει προηγουμένως την εφαρμογή οποιασδήποτε εξαίρεσης προς εξυγίανση ή έφεση που να αφορούσε στον ίδιο αθλητή όπως η τρέχουσα υπόθεση. Κάθε μέλος, κατόπιν συνάντησης , θα πρέπει να αποκαλύπτει στο Πρόεδρο όλες τις συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την αμεροληψία με σεβασμό προς όλα τα μέρη.
13.2.2.1.3. Αν ένα μέλος που διορίστηκε από το Πρόεδρο ωε Εισηγητής μιας υπόθεσης, είναι απρόθυμο ή αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο, ο Πρόεδρος μπορεί να διορίζει αντικαταστάτη ή να διορίζει μια νέα Επιτροπή ακρόασης
13.2.2.1.4. Το ΑΣΕΑΔ έχει το δικαίωμα και ανήκει στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να διορίζει Ειδικό Σύμβουλο για να βοηθήσει ή να συμβουλεύσει το Συμβούλιο.
13.2.2.1.5. Το ΕΣΚΑΝ έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη δίκη και να παρακολουθεί τις συζητήσεις στο ΑΣΕΑΔ ως διάδικος.
13.2.2.1.6. Η ενδιαφερόμενη διεθνής ομοσπονδία και/ή η εθνική ομοσπονδία, αν δεν είναι διάδικος στη δίκη, η εθνική ολυμπιακή επιτροπή, αν δεν είναι διάδικος στη δίκη, και ο WADA, έχει ο καθένας το δικαίωμα να παρακολουθεί τις ακροάσεις του ΑΣΕΑΔ που είναι αρμόδιο για τις εφέσεις στο αντι-ντόπινγκ ως παρατηρητές.
13.2.2.1.7 Οι συζητήσεις στο ΑΣΕΑΔ σύμφωνα μ’αυτό το άρθρο θα πρέπει να ολοκληρώνονται ταχέως και σε κάθε περίπτωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης που εξέδωσε η Πρωτοβάθμια Επιτροπή για το αντι-ντόπινγκ, εκτός από τις περιπτώσεις που συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις.
13.2.2.1.8 Οι συζητήσεις που λαβαίνουν χώρα και αφορούν σε συγκεκριμένες αθλητικές εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

13.2.2.2. Διαδικασία ενώπιον του ΑΣΕΑΔ
13.2.2.2.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτών των κανόνων για το αντι-ντόπινγκ, το ΑΣΕΑΔ έχει τη δύναμη να ρυθμίζει τις διαδικασίες συζήτησης ενώπιόν του.
13.2.2.2.2 Ο εκκαλών/η εκκαλούσα παρουσιάζει προβάλλει την υπόθεσή του/της και το αντίδικο μέρος ή μέρη υποβάλλουν την απάντησή τους στην υπόθεση.
13.2.2.2.3 Η απουσία του εκκαλούντος κατά τη συζήτηση μετά από κλήση θεωρείται ως παραίτηση από τη συζήτηση.
13.2.2.2.4 Κάθε μέρος θα έχει το δικαίωμα να εκπροσωπείται στη συζήτηση, με δικά του έξοδα.
13.2.2.2.5 Κάθε μέρος θα έχει το δικαίωμα για έναν διερμηνέα στη συζήτηση , αν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Εισηγητή. Το ΑΣΕΑΔ θα προσδιορίζει τη ταυτότητα και καθώς και το κόστος για κάθε διερμηνέα.
13.2.2.2.6 Κάθε διάδικος έχει το δικαίωμα να παρουσιάζει μέσα απόδειξης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να καλεί και να κάνει ερωτήσεις σε μάρτυρες (ενώ αντικείμενο της διακριτικής ευχέρειας του ΑΣΕΑΔ είναι να δεχτεί κατάθεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων).
13.2.2.2.7 Οποιαδήποτε αποτυχία από διάδικο μέρος να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ή τις κατευθύνσεις του ΑΣΕΑΔ, δε θα αποτρέπουν τη διαδικασία και κάθε τέτοια αποτυχία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση της απόφασης.
13.2.2.3 Αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ :
13.2.2.3.1 Στο τέλος της συζήτησης, ή σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά από αυτή, το ΑΣΕΑΔ εκδίδει μια γραπτή, με ημερομηνία και υπογεγραμμένη απόφαση (είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία) η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση και για κάθε επιβολή αποκλεισμού που επιβλήθηκε, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολογίας που να δικαιολογεί τη μη επιβολή των μεγαλύτερων προβλεπόμενων κυρώσεων.
13.2.2.3.2 Η απόφαση κοινοποιείται από τον ΕΣΚΑΝ στον αθλητή ή άλλο πρόσωπο, στην εθνική του/της ομοσπονδία και στις οργανώσεις για το αντι-ντόπινγκ με δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 13.2.3.
13.2.2.3.3 Η απόφαση δύναται να προσβληθεί με έφεση όπως προβλέπει το άρθρο 13.2.3. Αν δεν ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, τότε α) αν η απόφαση βεβαιώνει ότι έχει διαπραχθεί παράβαση ενός κανόνα για το αντι-ντόπινγκ, η απόφαση θα πρέπει να δημοσιοποιείται όπως προβλέπει το άρθρο 14.3.2 αλλά β) αν η απόφαση βεβαιώνει ότι καμιά παράβαση κανόνα για το αντι-ντόπινγκ δεν έχει διαπραχθεί, τότε η απόφαση θα δημοσιοποιείται μόνον με τη συγκατάθεση του αθλητή ή άλλου προσώπου που αποτελεί το «αντικείμενο» της απόφασης. Ο ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει αυτή τη συγκατάθεση, και αν τελικά η συγκατάθεση δοθεί, η απόφαση θα δημοσιοποιείται ολόκληρη ή σε μια πιο περιληπτική μορφή, όποια εγκρίνει ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο.

13.2.3 Πρόσωπα που Δικαιούνται να Ασκήσουν Έφεση
Όπως προαναφέρθηκε στο άρθρο 8 σε περιπτώσεις του Άρθρου 13.2.1, δικαίωμα έφεσης στο CAS έχουν τα ακόλουθα μέρη: (α) ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο που είναι το αντικείμενο της απόφασης επί της οποίας ασκείται έφεση, (β) ο αντίδικος της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η απόφαση, (γ) η οικεία Διεθνής Ομοσπονδία, (δ) το ΕΣΚΑΝ της χώρας κατοικίας του Προσώπου ή των χωρών στις οποίες ο Αθλητής είναι υπήκοος ή κάτοχος αθλητικού δελτίου, (ε) η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ή η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, αναλόγως, στην περίπτωση που η απόφαση έχει επίπτωση ως προς τους Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες, περιλαμβανομένων αποφάσεων που επηρεάζουν την επιλεξιμότητα για συμμετοχή στους Ολυμπιακούς ή τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, και (στ) ο W.A.D.A. Στις περιπτώσεις του Άρθρου 13.2.2, τα μέρη με δικαίωμα έφεσης στο εθνικό δευτεροβάθμιο σώμα ορίζονται από τους κανόνες του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, αλλά – κατ’ ελάχιστο – περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέρη: (α) ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο που είναι το αντικείμενο της απόφασης επί της οποίας ασκείται έφεση, (β) ο αντίδικος της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η απόφαση, (γ) η οικεία Διεθνής Ομοσπονδία, (δ) ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ της χώρας κατοικίας του Προσώπου (ε) η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ή η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, αναλόγως, στην περίπτωση που η απόφαση έχει επίπτωση ως προς τους Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες, περιλαμβανομένων αποφάσεων που επηρεάζουν την επιλεξιμότητα για συμμετοχή στους Ολυμπιακούς ή τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, και (στ) ο W.A.D.A. Στις περιπτώσεις του Άρθρου 13.2.2, ο W.A.D.A., η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή και η οικεία Διεθνής Ομοσπονδία έχουν επίσης δικαίωμα άσκησης έφεσης στο CAS, για την απόφαση του ΑΣΕΑΔ. Οποιοδήποτε μέρος ασκεί έφεση, δικαιούται συνδρομή από το CAS για την απόκτηση όλων των σχετικών πληροφοριών από τον Οργανισμό Αντιντόπινγκ του οποίου η απόφαση εφεσιβάλλεται και οι πληροφορίες παρέχονται καθ΄υπόδειξη του CAS. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος, το μοναδικό Πρόσωπο που δύναται να ασκήσει έφεση έναντι ενός Προσωρινού Αποκλεισμού είναι ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο κατά του οποίου επιβάλλεται ο Προσωρινός Αποκλεισμός.
13.2.4 Αντεφέσεις και άλλες Επιτρεπόμενες Επακόλουθες Προσφυγές: Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπονται αντεφέσεις και άλλες επακόλουθες προσφυγές από οποιονδήποτε εναγόμενο που κατονομάζεται σε υποθέσεις που εκδικάζονται από το CAS, βάσει του Κώδικα. Οποιοδήποτε μέρος με δικαίωμα άσκησης έφεσης βάσει του Άρθρου 13 δύναται να ασκήσει αντέφεση με την απάντηση προς το αντίδικο μέρος.

13.3 Αδυναμία ενός οργανισμού αντιντόπινγκ να εκδώσει έγκαιρη απόφαση
Όταν σε μία συγκεκριμένη υπόθεση, ένας οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν εκδώσει απόφαση σχετικά με τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ εντός μίας εύλογης προθεσμίας που ορίζεται από τον W.A.D.A., ο W.A.D.A. δύναται να επιλέξει να προσφύγει απευθείας στο CAS, ως εάν ο Οργανισμός Αντιντόπινγκ να είχε εκδώσει απόφαση κατά την οποία δεν είχε σημειωθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Εάν η ακροαματική επιτροπή του CAS κρίνει ότι έχει σημειωθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και ότι ο W.A.D.A. ενήργησε εύλογα με την επιλογή του να προσφύγει απευθείας στο CAS, τότε τα έξοδα και οι δικαστικές δαπάνες του W.A.D.A. για την άσκηση της έφεσης καταβάλλονται στον W.A.D.A. από τον Οργανισμό Αντιντόπινγκ.

13.4 Εφέσεις Σχετικά με ΕΧΘΣ
Η έφεση κατά αποφάσεων ΕΧΘΣ γίνεται αποκλειστικά όπως προβλέπεται στο Άρθρο 4.4 ανωτέρω.

13.5 Γνωστοποίηση αποφάσεων εφέσεων
Οποιοσδήποτε Οργανισμός Αντιντόπινγκ είναι διάδικος μίας έφεσης οφείλει να ενημερώσει σχετικά με την απόφαση της έφεσης, τον Αθλητή ή το άλλο Πρόσωπο, καθώς και τους υπολοίπους Οργανισμούς Αντιντόπινγκ με δικαίωμα άσκησης έφεσης βάσει του Άρθρου 13.2.3, σύμφωνα με το Άρθρο 14.2.

13.6 Εφέσεις λκατά αποφάσεων στο πλαίσιο του άρθρου 12
Αποφάσεις του ΕΣΚΑΝ στο πλαίσιο του άρθρου 12 εφεσιβάλλονται αποκλειστικά στο CAS από την Εθνική Ομοσπονδία

13.7 Προθεσμίες κατάθεσης έφεσης
13.7.1. Εφέσεις στο CAS : Η προθεσμία άσκησης έφεσης στο CAS είναι εικοσιμία (21) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης από το ΑΣΕΑΔ. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης από μη διάδικο, που έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση, εκτός των ανωτέρω, ισχύουν τα εξής στη δίκη που οδήγησε στην εφεσίβλητη απόφαση:
Α) Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη κοινοποίηση της απόφασης, κάθε τρίτος που δεν συμμετείχε στη δίκη αλλά έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση έχει το δικαίωμα να ζητά αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης από το ΑΣΕΑΔ.
Β) Αν μια τέτοια απαίτηση προβληθεί μέσα στη δεκαπενθήμερη προθεσμία, τότε ο τρίτος έχει προθεσμία είκοσιμία (21) ημερών από τη παραλαβή του φακέλου για να καταθέσει έφεση ενώπιον του CAS.
13.7.2 Προσφυγές του άρθρου 13.2.2
Ο χρόνος για τη κατάθεση μιας έφεσης στην εθνική Επιτροπή για τις εφέσεις στο αντι-ντόπινγκ είναι εικοσίμία (21) ημέρες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από το ΑΣΕΑΔ. Παρόλα αυτά, ισχύουν τα εξής σε συμμόρφωση με τις εφέσεις που κατατέθηκαν από πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί έφεση αλλά που δεν ήταν διάδικος στη δίκη που οδήγησε στην απόφαση που υπόκειται σε έφεση:
Α) Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηημέρες από τη κοινοποίηση της απόφασης, κάθε μέρος/μέρη έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το όργανο που έχει εκδώσει την απόφαση ένα αντίγραφο του φακέλου τον οποίο αυτό το όργανο επικαλείται.
Β) Αν μια τέτοια απαίτηση προβληθεί μέσα στη δεκαπενθήμερη προθεσμία, τότε το μέρος που έχει αυτή την απαίτηση έχει είκοσιμία (21) μέρες από τη παραλαβή του φακέλου για να καταθέσει έφεση ενώπιον του ΑΣΕΑΔ για το αντι-ντόπινγκ.
Εκτός των ανωτέρω, η προθεσμία άσκησης έφεσης από τον WADA είναι:
Α) εικοσιμία (21) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας άσκησης έφεσης που θα μπορούσε κάθε τρίτος διάδικος ή μη να ασκήσει έφεση ή
Β) εικοσιμία (21) ημέρες από την παραλαβή συνολικά του φακέλου της υπόθεσης από τον WADA