Άρθρο 70:

Προστίθεται νέα παράγραφος 16 στο άρθρο 65 του Π.Δ.104/2014 αυτής ισχύει, ως εξής:
«16. Προσόντα διορισμού στον κλάδο ή την ειδικότητα ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ορίζονται:
Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Διοίκησης και Οργάνωσης Αθλητισμού, Ειδικής Αγωγής καθώς και πτυχία συναφών σχολών με τον Αθλητισμό, της ημεδαπής ή ισότιμα αντίστοιχων ειδικοτήτων της αλλοδαπής.»

  • 3 Φεβρουαρίου 2016, 11:30 | ΚΑΚΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

    Ο κλάδος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού είναι λάθος να συσχετιστεί και πολύ περισσότερο να ταυτιστεί («ισοτιμία»)με σπουδές όπως διοίκηση και οργάνωση αθλητισμού, ειδική αγωγή (παιδαγωγικές σπουδές)και»… άλλες συναφείς(αλήθεια ποιές και ποιος θα το κρίνει)σχολές με τον αθλητισμό». Άλλωστε το Υπουργείο Παιδείας έχει κρίνει το θέμα των αντιστοιχιών κλπ.σε πολλές περιπτώσεις. Αν ο νομοθέτης θέλει να διευρύνει το κύκλο των κλάδων/ειδικεύσεων που υπηρετούν στη ΓΓΑ μπορεί θαυμάσια να το κάνει με τη προσθήκη ειδικοτήτων και θέσεων που θεωρεί αναγκαίες (είναι προφανές ότι θα συμφωνούσα με αυτό και ειδικά στη περίπτωση της οργάνωσης και διοίκησης αθλητισμού).