Άρθρο 51:

Η παρ.2 του άρθρου 43 του ΠΔ104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες τέσσερις (4) οργανικές μονάδες:
α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και Απαλλοτριώσεων
β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
γ) Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού
δ) Διεύθυνση Εποπτευομένων Φορέων, Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού»