Άρθρο 35: Περιορισμός εξαιρέσεων πρόσληψης προσωπικού Ομοσπονδιών από ΑΣΕΠ.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 30 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17.6.1999) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“3. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών, με εξαίρεση τους προπονητές, τους γυμναστές, τους τεχνικούς συμβούλους, τους δικηγόρους, τους δημοσιογράφους, τους φυσικοθεραπευτές και τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α`, Β` και Γ` του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως εκάστοτε ισχύουν.”

  • 3 Φεβρουαρίου 2016, 12:24 | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ

    Προτείνουμε να προστεθεί και η ειδικότητα του φροντιστή -ως ίσχυε- καθώς ειδικά στο χώρο του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρία, η αναγκαιότητά τους είναι μία επιβεβλημένη πραγματικότητα.

  • Στο άρθορ αυτό προτείνουμε να προστεθεί και η ειδικότητα «φροντιστής» για ευνόητους λόγους.