Άρθρο 76: Παράταση της προθεσμίας της παρ.7 του άρθρου 13 του Ν. 109/2013.

Η προθεσμία της παρ.7 του άρθρου 13 του Ν. 4109/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 23 του Ν. 4276/2014 παρατείνεται για τον καταργηθέντα με την παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 4109/2013 Ο.Τ.Ε.Κ. έως 31.12.2016.