Άρθρο 02: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ

Το ντόπινγκ ορίζεται ως η εκδήλωση μίας ή περισσοτέρων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ, όπως αυτές ορίζονται στα Άρθρα 2.1 έως 2.10 του Κώδικα. Ο σκοπός του Άρθρου 2 είναι να προσδιορίσει τις συνθήκες και να ορίσει τι αποτελεί παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ. Οι ακροάσεις σε περιπτώσεις ντόπινγκ θα γίνονται βάσει του ισχυρισμού ότι ένας ή περισσότεροι από τους συγκεκριμένους κανόνες έχουν παραβιασθεί. Οι Αθλητές ή άλλα Πρόσωπα υποχρεούνται να γνωρίζουν τί αποτελεί παράβαση ενός κανόνα αντιντόπινγκ και τις ουσίες και τις μεθόδους που έχουν συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών. Τα παρακάτω αποτελούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ:

2.1 Παρουσία Απαγορευμένης Ουσίας ή Μεταβολιτών ή Δεικτών της σε Δείγμα Αθλητή
2.1.1 Αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε Αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία Απαγορευμένη Ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του. Οι Αθλητές είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε Απαγορευμένη Ουσία ή Μεταβολίτες ή Δείκτες βρεθούν στα προσωπικά τους Δείγματα. Αντιστοίχως, δεν είναι απαραίτητο να υφίσταται δόλος, υπαιτιότητα, αμέλεια ή εσκεμμένη χρήση εκ μέρους του Αθλητή προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σύμφωνα με το Άρθρο 2.
2.1.2 Επαρκείς αποδείξεις παράβασης κάποιου κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του Άρθρου 2.1 στοιχειοθετούνται εάν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: παρουσία Απαγορευμένης Ουσίας ή Μεταβολιτών ή Δεικτών της στο Δείγμα Α του Αθλητή, όπου ο Αθλητής παραιτείται της ανάλυσης του Δείγματος Β και το Δείγμα Β δεν αναλύεται ή όταν το Δείγμα Β του Αθλητή αναλύεται και η ανάλυση του Δείγματος Β του Αθλητή επιβεβαιώνει την παρουσία της Απαγορευμένης Ουσίας ή Μεταβολιτών ή Δεικτών που βρέθηκαν στο Δείγμα Α του Αθλητή, ή όταν το Δείγμα Β του Αθλητή χωρίζεται σε δύο φιαλίδια και η ανάλυση του δεύτερου φιαλιδίου επιβεβαιώνει την Παρουσία Απαγορευμένης Ουσίας ή Μεταβολιτών ή Δεικτών που έχουν βρεθεί στο πρώτο φιαλίδιο.
2.1.3 Εξαιρουμένων των ουσιών για τις οποίες έχει οριστεί συγκεκριμένο ποσοτικό όριο στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών, η παρουσία οποιασδήποτε ποσότητας Απαγορευμένης Ουσίας ή Μεταβολιτών ή Δεικτών στο Δείγμα ενός Αθλητή αποτελεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.
2.1.4 Ως εξαίρεση στο γενικό κανόνα του Άρθρου 2.1, ο Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών ή τα Διεθνή Πρότυπα δύνανται να προβλέπουν ειδικά κριτήρια για την εκτίμηση των Απαγορευμένων Ουσιών που είναι επίσης δυνατόν να παραχθούν ενδογενώς.

2.2 Χρήση ή Απόπειρα Χρήσης Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου από Αθλητή
2.2.1 Αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε Αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία Απαγορευμένη Ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του και ότι δεν γίνεται χρήση καμίας Απαγορευμένης Μεθόδου. Αντιστοίχως, δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί δόλος, υπαιτιότητα, αμέλεια ή εσκεμμένη Χρήση εκ μέρους του Αθλητή προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για Χρήση Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου.
2.2.2 Η επιτυχία ή αποτυχία της Χρήσης ή της Απόπειρας Χρήσης μίας Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο. Αρκεί η Απαγορευμένη Ουσία ή η Απαγορευμένη Μέθοδος να χρησιμοποιήθηκε ή να έγινε απόπειρα χρήσης για διάπραξη παράβασης κανόνα ντόπινγκ.

2.3 Αποφυγή, άρνηση ή μη υποβολή σε δειγματοληψία
Η αποφυγή δειγματοληψίας, ή η άρνηση ή η μη υποβολή σε Δειγματοληψία χωρίς επαρκή αιτιολόγηση μετά από ειδοποίηση, όπως προβλέπεται στους ισχύοντες κανόνες αντιντόπινγκ.

2.4 Μη παροχή Πληροφοριών Εντοπισμού
Οποιοσδήποτε συνδυασμός τριών άκαρπων ελέγχων και/ή ανεπαρκών υποβολών πληροφοριών εντοπισμού, όπως αυτές ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών, εντός περιόδου δώδεκα μηνών από έναν Αθλητή εγγεγραμμένο στον κατάλογο ελεγχόμενων αθλητών.

2.5 Παραποίηση ή απόπειρα παραποίησης οποιουδήποτε μέρους της διαδικασίας του ελέγχου ντόπινγκ
Η συμπεριφορά που υπονομεύει τη διαδικασία του ελέγχου ντόπινγκ, η οποία όμως διαφορετικά δεν θα συμπεριλαμβανόταν στον ορισμό των Απαγορευμένων Μεθόδων. Η παραποίηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εσκεμμένη παρέμβαση ή απόπειρα παρέμβασης προς έναν υπεύθυνο ελέγχου ντόπινγκ, δια της παροχής ψευδών πληροφοριών προς έναν οργανισμό αντιντόπινγκ ή τον εκφοβισμό ή την απόπειρα εκφοβισμού ενδεχόμενου μάρτυρα.

2.6 Κατοχή Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου
2.6.1 Η εντός αγώνα κατοχή από έναν αθλητή οποιασδήποτε Απαγορευμένης Ουσίας ή οποιασδήποτε Απαγορευμένης Μεθόδου, ή η εκτός αγώνα κατοχή από έναν Αθλητή οποιασδήποτε Απαγορευμένης Ουσίας ή οποιασδήποτε Απαγορευμένης Μεθόδου, η οποία απαγορεύεται εκτός αγώνα, εκτός εάν ο Αθλητής στοιχειοθετήσει ότι η κατοχή είναι σύμφωνη με την κατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς (ΕΧΘΣ), που παραχωρείται σύμφωνα με το Άρθρο 4.4 ή δώσει άλλη αποδεκτή δικαιολογία.
2.6.2 Η εντός αγώνα κατοχή από ένα μέλος του προσωπικού υποστήριξης Αθλητή οποιασδήποτε Απαγορευμένης Ουσίας ή οποιασδήποτε Απαγορευμένης Μεθόδου, ή η εκτός αγώνα κατοχή από ένα μέλος του προσωπικού υποστήριξης Αθλητή οποιασδήποτε Απαγορευμένης Ουσίας ή οποιασδήποτε Απαγορευμένης Μεθόδου, η οποία απαγορεύεται εκτός αγώνα, σε σχέση με έναν Αθλητή, έναν αγώνα ή την προπόνηση, εκτός εάν το προσωπικό υποστήριξης Αθλητή αποδειξει ότι η κατοχή είναι σύμφωνη με την ΕΧΘΣ που έχει παραχωρηθεί σε έναν Αθλητή, σύμφωνα με το Άρθρο 4.4 ή δώσει άλλη αποδεκτή δικαιολογία.

2.7 Διακίνηση ή Απόπειρα Διακίνησης οποιασδήποτε Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου

2.8 Η εντός αγώνα Χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης προς Αθλητή οποιασδήποτε Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου ή η εκτός αγώνα Χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης προς Αθλητή οποιασδήποτε Απαγορευμένης Μεθόδου ή Απαγορευμένης Ουσίας που απαγορεύεται εκτός αγώνα.

2.9 Συνέργεια
Η συνδρομή, ενθάρρυνση, βοήθεια, προτροπή, συνωμοσία, συγκάλυψη ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εσκεμμένη συνέργεια, που περιλαμβάνει παράβαση κανόνα ντόπινγκ, απόπειρα παράβασης κανόνα ντόπινγκ ή παράβαση του Άρθρου 10.12.1 από τρίτο πρόσωπο.

2.10 Απαγορευμένη Σύμπραξη
Η σύμπραξη Αθλητή ή τρίτου προσώπου, υποκείμενου στη δικαιοδοσία ενός οργανισμού Αντιντόπινγκ υπό την επαγγελματική ή αθλητική του ιδιότητα με οποιοδήποτε μέλος προσωπικού υποστήριξης Αθλητή, το οποίο:
2.10.1 εάν υπόκειται στη δικαιοδοσία ενός οργανισμού Αντιντόπινγκ, εκτίει περίοδο αποκλεισμού, ή
2.10.2 εάν δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία ενός οργανισμού Αντιντόπινγκ και ο αποκλεισμός δεν έχει προκύψει από διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον Κώδικα, αλλά έχει καταδικαστεί ή κριθεί σε ποινική, πειθαρχική ή επαγγελματική διαδικασία, λόγω συμπεριφοράς που θα αποτελούσε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, εάν για το συγκεκριμένο Πρόσωπο ίσχυαν κανόνες που βρίσκονται σε συμμόρφωση με τον Κώδικα. Η κατάσταση αποκλεισμού για το συγκεκριμένο Πρόσωπο παραμένει σε ισχύ είτε για έξι έτη από την έκδοση της ποινικής, επαγγελματικής ή πειθαρχικής απόφασης είτε για τη διάρκεια της ποινικής, πειθαρχικής ή επαγγελματικής κύρωσης που του επιβλήθηκε, όποιο από τα δύο διαστήματα είναι το μεγαλύτερο, ή
2.10.3 ενεργεί ως εκπρόσωπος ή διαμεσολαβητής για ένα από τα πρόσωπα που περιγράφονται στο Άρθρο 2.10.1 ή 2.10.2.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η παρούσα διάταξη, είναι απαραίτητο ο Αθλητής ή τρίτο πρόσωπο που προηγουμένως έχει ειδοποιηθεί εγγράφως από έναν οργανισμό Αντιντόπινγκ με δικαιοδοσία επί του συγκεκριμένου Αθλητή ή προσώπου, ή από τον W.A.D.A., σχετικά με την κατάσταση αποκλεισμού του προσωπικού υποστήριξης Αθλητή και τις πιθανές συνέπειες για την απαγορευμένη σύμπραξη και ότι ο Αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο μπορεί εύλογα να αποφύγει τη σύμπραξη. Ο οργανισμός Αντιντόπινγκ θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να ενημερώσει το προσωπικό υποστήριξης αθλητή που αποτελεί το αντικείμενο της ειδοποίησης προς τον αθλητή ή το τρίτο πρόσωπο, ότι το προσωπικό υποστήριξης αθλητή δύναται, εντός 15 ημερών, να προσέλθει ενώπιον του οργανισμού Αντιντόπινγκ και να εξηγήσει ότι δεν ισχύουν στην περίπτωσή του τα κριτήρια των άρθρων 2.10.1 και 2.10.2 (Κατά παρέκκλιση του Άρθρου 17, το συγκεκριμένο Άρθρο ισχύει ακόμη και όταν η συμπεριφορά που επέφερε τον αποκλεισμό του προσωπικού υποστήριξης αθλητή έλαβε χώρα πριν την ημερομηνία θέσης σε ισχύ που προβλέπεται στο Άρθρο 20.7).
Ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο φέρουν το βάρος να στοιχειοθετήσουν ότι η οποιαδήποτε σύμπραξη με προσωπικό υποστήριξης αθλητή που περιγράφεται στα άρθρα 2.10.1 ή 2.10.2 δεν τελείται υπό επαγγελματική ή αθλητική ιδιότητα.
Οι οργανισμοί Αντιντόπινγκ που γνωρίζουν προσωπικό υποστήριξης αθλητών που πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται στα άρθρα 2.10.1, 2.10.2 ή 2.10.3 οφείλουν να υποβάλουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες στον W.A.D.A..