Άρθρο 54:

Η παρ.3 του άρθρου 44 του ΠΔ104/2014 (Α΄171) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Α) Το Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ, ΜΠΔΣ και κρατικών ενισχύσεων είναι αρμόδιο για:
αα) Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και την τροποποίηση του ΜΠΔΣ και του τακτικού προϋπολογισμού
ββ) Τη διασφάλιση της τήρησης των ορίων εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου σε συνεργασία με το Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
γγ) Την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων
δδ) Τη διασφάλιση της τήρησης των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και την υποβολή προτάσεων για ανακατανομή πιστώσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
Εε)Την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του ΠΔΕ
στστ) Τον καθορισμό των υπολόγων διαχειριστών των έργων του ΠΔΕ για την πληρωμή των εκτελούμενων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελούμενων με ευθύνη ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
ζζ) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώρηση αυτής οικείες και μη διαδικτυακές εφαρμογές αυτής αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο
ηη) Τον έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και οι πληρωμές των έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ αυτής κεντρικής διοίκησης σύμφωνα με αυτής ισχύουσες διατάξεις.
Θθ) Την προετοιμασία και την προώθηση σχεδίων συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 αυτής ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ)
ιι) Την υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή του στην ΚεΜΚΕ
ιαια) Την εποπτεία και την υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς αυτής σε ό, τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.
Ιβιβ) Την έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση
ιγιγ) Την παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης σε περίπτωση κοινοποίησης αυτής σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος αυτής ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς αυτής
ιδιδ) Τη μέριμνα για την καταχώρηση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI
ιειε) Την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής αυτής ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI
ιστιστ) Τη μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων αυτής υποπαραγράφου Β.8 του Ν.4152/2013, ως αυτής τα μέτρα αρμοδιότητάς αυτής.
Ιζιζ) Την εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή του εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς αυτής, με βάση αυτής οδηγίες αυτής ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή αυτής στην ΕΕ. Ειδικότερα την υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν και τη μέριμνα ώστε φορέας χορήγησης αυτής ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε αυτής αυτής απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων

Β) Το Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης ακινήτων και αποζημιώσεων είναι αρμόδιο για:
αα) Τον έλεγχο των προϋποθέσεων, νομιμότητας και καταλληλότητας , για την απόκτηση ακινήτων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών στέγασης των υπηρεσιών
ββ) Την εποπτεία και τον έλεγχο εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων
γγ) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών απαλλοτριώσεων και αυτής εξαγοράς ακινήτων
δδ) Την καταβολή αποζημιώσεων ή του αντίστοιχου τιμήματος λόγω αυτής στέρησης χρήσης των ακινήτων
εε) Την κτηματογράφηση των απαλλοτριωμένων ακινήτων και τη συγκρότηση αρχείου αυτών
στστ) Τη διατήρηση και ενημέρωση αρχείου όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου

Γ) Το Τμήμα Χορηγιών είναι αρμόδιο για:
αα) Την ανάληψη πρωτοβουλιών, την εισήγηση και τη διεκπεραίωση του συνόλου των διαδικασιών για την ενίσχυση του θεσμού αυτής χορηγίας και την υλοποίηση των συμβάσεων πολιτιστικής χορηγίας καθώς και τη γνωμοδότηση για την αποδοχή αυτής
ββ) Την τήρηση του ετήσιου ενδεικτικού καταλόγου των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πολιτιστικής χορηγίας, καθώς και η σύνταξη και δημοσίευση καταλόγου συμβάσεων χορηγιών για το προηγούμενο έτος
γγ)Τη συνεργασία με το Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών Τεκμηρίωση, Απλούστευσης των Διαδικασιών και δημιουργίας Προτύπων του Υπουργείου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτής επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών».