Άρθρο 36: Παραχώρηση χώρων από ΓΓΑ σε εποπτευόμενους φορείς

Περιεχόμενο Άρθρου