Άρθρο 32: Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων

Το άρθρο 42 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α` 121/17-06-1999) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 42
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συνιστάται Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων. Έργο της Επιτροπής είναι η προώθηση των διεθνών σχέσεων και η ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών του αρμοδίου για τον Αθλητισμό Υπουργού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με τη διεθνή αθλητική κοινότητα.
Η Επιτροπή είναι πενταμελής και η θητεία της είναι διετής. Απαρτίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα προέδρου αυτής, από ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και από 3 μέλη τα οποία ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού. Ένα εκ των τριών μελών που ορίζονται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, είναι υπάλληλος που υπηρετεί στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στα Μέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης η άλλης αμοιβής. Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.»