Άρθρο 65:

Στην παρ.3 α του άρθρου 58 του ΠΔ 104/2014 «Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» προστίθεται εδάφιο ιβιβ ως εξής:
«ιβιβ) Την μέριμνα για την έκδοση εντολής προς την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση δέσμευσης ποσού και χρηματοδότησης φορέων υλοποίησης συμπεριλαμβανομένου και του ΕΣΚΑΝ.»