Άρθρο 33: Άδειες αθλητών Παραολυμπιακών Αγώνων, Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και Σκακιστικής Ολυμπιάδας

Η παράγραφος 23 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17.6.1999) η οποία είχε προστεθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) και ακολούθως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11, παρ. 3 του Ν. 4326/2015 (ΦΕΚ Α 49/13.5.2015) τροποποιείται ως ακολούθως:

«23. Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, μέλη των εθνικών ομάδων ή προεθνικών ομάδων των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, στους προπονητές ή προπονήτριές τους, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων, καθώς και στους διεθνείς Έλληνες διαιτητές και κριτές που λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών, η Σκακιστική Ολυμπιάδα και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή σε αγώνες Champions League, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών αναγνωρισμένους από την UEFA και οι οποίοι εργάζονται είτε στο Δημόσιο είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου
δημόσιου τομέα, είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθμίδων μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς. Ίδια άδεια μπορεί να χορηγηθεί και σε εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες μέλη των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας καθώς και στους προπονητές ή προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε επίσημους αγώνες για την πρόκριση στις ανωτέρω διεθνείς διοργανώσεις. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον φορέα όπου εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατά περίπτωση, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος της Ολυμπιακής ή της προ-Ολυμπιακής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση, β) βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση και γ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις.
Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και στους εργαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ), στους κωφούς αθλητές, στους αθλητές – συνοδούς αυτών, στους αθλητές του ζατρικίου μέλη εθνικών ομάδων, στους προπονητές ή προπονήτριες αυτών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, καθώς και στους Έλληνες διαιτητές και κριτές που συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, στην Σκακιστική Ολυμπιάδα, καθώς και σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος και οι οποίοι εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Την προαναφερόμενη βεβαίωση στους συμμετέχοντες χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, προκειμένου για τους κωφούς η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών και η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Επίσης, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους συμμετέχοντες σε όργανα των διεθνών αθλητικών φορέων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών»

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 14:39 | Βαρβεράκης Γεώργιος-Ομοσπονδιακός Προπονητής Ποδηλασίας ΑμεΑ

  Πολύ σωστά έχει σχολιαστεί, ότι ο χρόνος προετοιμασίας, είναι κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να προβλεφθεί.
  Το ίδιο και για τους αναπληρωτές οι οποίοι μονίμως αδικούνται.

 • Όπως έχει ήδη αναφερθεί στα σχόλια, πρέπει οπωσδήποτε να περιληφθεί και η περίοδος προετοιμασίας των αθλητών για τους αγώνες. Όπως είχε διευκρινιστεί με ερμηνευτική εγκύκλιο του Υφυπουργού Αθλητισμού (ΑΔΑ: 7ΜΥΑ465ΦΘ3-7ΙΗ) της 17/07/2015.
  Είναι αδύνατον ένας αθλητής να συμμετέχει σε αγώνες πρωταθλητισμού χωρίς πολύωρη, καθημερινή προετοιμασία-προπόνηση.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 12:54 | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ

  Ζητούμε να προστεθεί η εξής πρόταση, που περιέχεται στην ερμηνευτική εγκύκλιο του Υφυπουργού Αθλητισμού σχετικά με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4326 /2015 (ΑΔΑ: 7ΜΥΑ465ΦΘ3-7ΙΗ της 17/07/2015):
  «Η προβλεπόμενη άδεια που χορηγείται στους ανωτέρω καλύπτει το χρονικό διάστημα αφενός της διάρκειας διεξαγωγής των αγώνων, αφετέρου του αναγκαίου χρόνου για την καλύτερη προετοιμασία τους.»

 • Πρέπει να περιληφθεί και η περίοδος προετοιμασίας των αθλητών για τους αγώνες. Όπως είχε διευκρινιστεί με ερμηνευτική εγκύκλιο του Υφυπουργού Αθλητισμού (ΑΔΑ: 7ΜΥΑ465ΦΘ3-7ΙΗ) της 17/07/2015.

  Να προστεθεί:

  «Η προβλεπόμενη άδεια που χορηγείται στους ανωτέρω καλύπτει το χρονικό διάστημα αφενός της διάρκειας διεξαγωγής των αγώνων, αφετέρου του αναγκαίου χρόνου για την καλύτερη προετοιμασία τους.»

 • 1 Φεβρουαρίου 2016, 17:35 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΤΕ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΔΑ 6ΑΛΘ465ΦΘ3-ΚΥΔ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18-9-2015 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:146689/Ε1 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ.

 • 29 Ιανουαρίου 2016, 22:32 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ

  Άρθρο 33: Άδειες αθλητών Παραολυμπιακών Αγώνων, Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και Σκακιστικής Ολυμπιάδας
  Πολύ καλό το άρθρο, αλλά για τα άτομα με διανοητική αναπηρία και επί των πλήστον για τα special olympics καμία μέριμνα. Γνωρίζω δεν είναι ομοσπονδία αλλά οι προπονητές που είναι εθελοντές χρησιμοποιούμε την άδεια μας την κανονική για παγκόσμιους αγώνες….