Άρθρο 61: : Τροποποίηση του άρθρου 55 του ΠΔ104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄171) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.4326/2015 (Α΄49)

Στο τέλος του άρθρου 55 του ΠΔ104/2014 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.4326/2015 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού συστήνεται νέα οργανική μονάδα με την ονομασία: «Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού Τομέα Αθλητισμού».
Στο Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού Τομέα Αθλητισμού μεταφέρονται οι θέσεις και το προσωπικό, το οποίο ήδη υπηρετεί στο Τμήμα Γραμματείας Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού του ΥΠΠΟΑ και στεγάζεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού Τομέα Αθλητισμού είναι αρμόδιο για:
α) τη διαχείριση της εξερχόμενης και εισερχόμενης αλληλογραφίας,
β) την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα του πολίτη,
γ) την επικύρωση των αντιγράφων εγγράφων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων διαβαθμισμένης ή αδιαβάθμητης αλληλογραφίας,
δ) τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν στη διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας
ε) θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής
στ) επικυρώσεις αντιγράφων εγγράφων, φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και τις επικυρώσεις αντιγράφων ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της εκδούσας Αρχής.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:34 | Ευάγγελος Τζώρτζης

  Άρθρο 61
  Το «Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού Τομέα Αθλητισμού», θα πρέπει να έχει επιπλέον την αρμοδιότητα της κατασκευής, διαχείρισης, συντήρησης των ιστοσελίδων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης που ανήκουν σε αυτή εφόσον οι πολίτες πλέον ενημερώνονται από εκεί και η ανταπόκριση στα περισσότερα αιτήματα τους γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  Επίσης στην αρμοδιότητά του θα πρέπει να είναι και η διαχείριση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και η ηλεκτρονική πλέον έκδοση, αρχειοθέτηση και διακίνηση των εγγράφων τόσο των υπηρεσιακών όσο και αυτά προς τους πολίτες. Καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής και αποκλειστική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων σε όλα τα υπουργεία στην προσπάθεια για οικοδόμηση μιας ψηφιακής δημόσιας διοίκησης και ελάφρυνση των βαρών της γραφειοκρατίας.
  Θεωρώ κατόπιν τούτων ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν οι αρμοδιότητες του συγκεκριμένου τμήματος και να προβλεφθεί η δυνατότητα να προΐστανται στο τμήμα και υπάλληλοι της ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, όπως σε άλλα Υπουργεία.

 • 1 Φεβρουαρίου 2016, 22:04 | Ανδρέας Μητρόπουλος

  Άρθρο 61
  Η βούληση του νομοθέτη είναι η νέα Δνση Οικονομικών της ΓΓΑ να ανήκει στη Γενική Διεύθυνση της ΓΓΑ; Τότε θα πρέπει να διασαφηνιστεί σε αυτό το άρθρο…Κάτι τέτοιο άλλωστε φαίνεται να συνάγεται και από το άρθρο που καθορίζει τον αριθμό του προσωπικού της ΓΓΑ. Αλλιώς αν υπάρχει πρόθεση να μείνει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Πολιτισμού, θα πρέπει να συμπληρωθεί το σχετικό άρθρο του ΠΔ 104/2016.
  (Πιθανόν είναι η παρατήρησή μου να μην ισχύει και να έχω διαβάσει επιπόλαια το νσχ)