Άρθρο 03: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

3.1 Το Βάρος της Απόδειξης
Το ΕΣΚΑΝ έχει το βάρος της απόδειξης ότι έχει όντως πραγματοποιηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Το βάρος της απόδειξης έγκειται στο εάν το ΕΣΚΑΝ έχει σοβαρές ενδείξεις παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, τις οποίες υποβάλλει προς την Πειθαρχική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του προβαλλόμενου ισχυρισμού. Το βάρος απόδειξης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μεγαλύτερο από εκείνο που ισχύει «βάσει των πιθανοτήτων», αλλά μικρότερο από την «απόδειξη πέραν πάσας αμφιβολίας». Στις περιπτώσεις όπου ο Κώδικας προβλέπει το βάρος της απόδειξης για τον Αθλητή ή το άλλο Πρόσωπο που φέρεται να έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για την αντίκρουση μίας εικασίας ή τη στοιχειοθέτηση συγκεκριμένων γεγονότων ή συνθηκών, το βάρος της απόδειξης θα ισχύει «βάσει των πιθανοτήτων».

3.2 Μέσα Απόδειξης Γεγονότων και Υποθέσεων
Τα γεγονότα που σχετίζονται με τις παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ είναι δυνατόν να αποδειχθούν από οποιοδήποτε αξιόπιστο μέσο, περιλαμβανομένων της ομολογίας. Σε περιπτώσεις ντόπινγκ, ισχύουν οι κάτωθι κανόνες απόδειξης:
3.2.1 Οι αναλυτικές μέθοδοι ή τα όρια των αποφάσεων που έχουν εγκριθεί από τον W.A.D.A. μετά από διαβουλεύσεις με την αρμόδια επιστημονική κοινότητα και έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς ανάλυσης, τεκμαίρονται ως επιστημονικά έγκυρα. Οποιοσδήποτε αθλητής ή τρίτο πρόσωπο επιθυμεί να αντικρούσει το τεκμήριο της επιστημονικής εγκυρότητας, οφείλει, ως προϋπόθεση για τυχόν προσφυγή τέτοιου είδους, να ενημερώσει πρώτα τον W.A.D.A. για την εν λόγω προσφυγή και τη βάση αυτής. Με δική του πρωτοβουλία, το CAS δύναται επίσης να ενημερώσει σχετικά το W.A.D.A.. Κατόπιν αιτήματος του W.A.D.A., η επιτροπή του CAS ορίζει αρμόδιο επιστήμονα-εμπειρογνώμονα προκειμένου να βοηθήσει την επιτροπή κατά την αξιολόγηση της προσφυγής. Εντός 10 ημερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης και του φακέλου του CAS, ο W.A.D.A. έχει το δικαίωμα να παρέμβει ως διάδικος, να παραστεί ως amicus curiae ή άλλως να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.
3.2.2 Τα διαπιστευμένα από τον W.A.D.A. εργαστήρια και τα άλλα εργαστήρια που έχουν εγκριθεί από τον W.A.D.A. τεκμαίρεται ότι έχουν προβεί σε ανάλυση δείγματος και έχουν ακολουθήσει διαδικασίες φύλαξης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων. Ο αθλητής ή τρίτο πρόσωπο δύναται να αντικρούσει το συγκεκριμένο τεκμήριο αποδεικνύονας ότι έχει σημειωθεί απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, η οποία θα μπορούσε εύλογα να οδηγήσει σε Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα. Εάν ο αθλητής ή τρίτο πρόσωπο αντικρούσει το ανωτέρω τεκμήριο αποδεικνύοντας ότι έχει σημειωθεί απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων η οποία θα μπορούσε
εύλογα να έχει προκαλέσει το Αντικανονικό Αναλυτικό Αποτέλεσμα, τότε το ΕΣΚΑΝ έχει το βάρος της απόδειξης ότι η συγκεκριμένη απόκλιση δεν επέφερε το Αντικανονικό Αναλυτικό Αποτέλεσμα.
3.2.3 Οι αποκλίσεις από οποιοδήποτε άλλο Διεθνές Πρότυπο ή άλλο κανόνα ή πολιτική αντιντόπινγκ που προβλέπονται στον Κώδικα ή τους κανόνες Οργανισμών Αντιντόπινγκ που δεν επέφεραν Αντικανονικό Αναλυτικό Αποτέλεσμα ή άλλη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ δεν ακυρώνουν τα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία ή αποτελέσματα. Εάν ο αθλητής ή τρίτο πρόσωπο στοιχειοθετήσει απόκλιση από έτερο Διεθνές Πρότυπο ή άλλο κανόνα ή πολιτική αντιντόπινγκ που θα μπορούσε εύλογα να έχει επιφέρει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει ενός Αντικανονικού Αναλυτικού Αποτελέσματος ή άλλης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, τότε το ΕΣΚΑΝ έχει το βάρος να στοιχειοθετήσει ότι η συγκεκριμένη απόκλιση δεν επέφερε το Αντικανονικό Αναλυτικό Αποτέλεσμα ή την πραγματική βάση για την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ.
3.2.4 Τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούνται από μία απόφαση δικαστηρίου, αρμόδιου επαγγελματικού ή πειθαρχικού σώματος η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο εκκρεμούσας προσφυγής, αποτελούν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία κατά του αθλητή ή τρίτου προσώπου στο οποίο αφορά η απόφαση, εκτός εάν ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο στοιχειοθετήσει ότι η απόφαση παρέβη θεμελιώσεις αρχές της δικαιοσύνης.
3.2.5 Η επιτροπή σε μία ακροαματική διαδικασία για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ δύναται να εξάγει δυσμενές συμπέρασμα για τον Αθλητή ή το άλλο Πρόσωπο που φέρεται να έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, βασιζόμενη στην άρνηση του Αθλητή ή του άλλου Προσώπου, κατόπιν αιτήματος που τέθηκε σε εύλογο χρόνο πριν την ακροαματική διαδικασία, να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία (είτε προσωπικά είτε τηλεφωνικά, όπως οριστεί από την ακροαματική
επιτροπή) και να απαντήσει σε ερωτήματα της επιτροπής ή του ΕΣΚΑΝ που ισχυρίζεται τη διάπραξη της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ.