Άρθρο 25: Δημιουργία μητρώου φορέων ΓΓΑ

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων (πχ αθλητικών σωματείων, Ενώσεων, Ομοσπονδιών κλπ), η κατάρτιση του οποίου ολοκληρώνεται εντός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και στο οποίο καταχωρούνται με ενέργειες και πρωτοβουλία του κάθε φορέα:

Α.1. Στοιχεία ταυτότητας Φορέα και γενικές πληροφορίες:
1. Η πλήρης επωνυμία του φορέα.
2. Ο διακριτικός τίτλος.
3. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του φορέα.
4. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία υπάγεται ο φορέας.
5. Το έτος ίδρυσης του φορέα.
6. Η νομική μορφή του φορέα και ο σκοπός του φορέα.
7. Το Καταστατικό ιδρυτικό έγγραφο του φορέα.
8. Οι τροποποιήσεις του καταστατικού εγγράφου.
9. Ο νομός στον οποίο εδρεύει ο φορέας.
10. Ο Δήμος στον οποίο εδρεύει ο φορέας.
11. Η δημοτική ενότητα στην οποία εδρεύει ο φορέας.
12. Το δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο εδρεύει ο φορέας.
13.Αριθμός πρωτοκόλλου απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.

Α.2. Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου, οργάνων Διοίκησης και νομίμου εκπροσώπου.
1. Η ημερομηνία εκλογής του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το όνομα, το επώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και ο ΑΜΚΑ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την αντίστοιχη ιδιότητα κάθε μέλους.
3. Το όνομα και το επώνυμο του νομίμου εκπροσώπου και την ιδιότητα αυτού.
4. Το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μελών.
5. Τον αριθμό των ενεργών μελών.
6. Τον αριθμό των ατόμων που τυχόν προσφέρουν αμισθί εθελοντική υπηρεσία στον φορέα.
7. Τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται από τον φορέα επ’ αμοιβή και υπ’ οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (πχ συμβάσεις εργασίας ή έργου).

Α.3. Στοιχεία επικοινωνίας.
1. Διεύθυνση έδρας του φορέα.
2. Διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων του, καθώς και παραχωρηρήριο ή μισθωτήριο αυτών.
3. Υπεύθυνος επικοινωνίας του φορέα.
4. Τηλέφωνα επικοινωνίας.
5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
6. Ιστοσελίδα.

Α.4. Δραστηριότητα του φορέα.
1. Αθλήματα που καλλιεργεί, με ειδική αθλητική αναγνώριση.
2. Αθλήματα που καλλιεργεί, χωρίς ειδική αθλητική αναγνώριση.
3. Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, αριθμό δελτίου και αριθμό φορολογικού μητρώου αθλητών, προπονητών και βοηθητικού προσωπικού ανά άθλημα που καλλιεργεί.
4. Υπερκείμενες ενώσεις στις οποίες είναι μέλος.
5. Υπερκείμενες Ομοσπονδίες στις οποίες είναι μέλος.
6. Αγώνες στους οποίους συμμετέχει, αθλητές που συμμετείχαν, αποτελέσματα, διακρίσεις και άλλες δραστηριότητες. Η ενημέρωση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός 48 ωρών από το πέρας των διοργανώσεων.
7. Γεωγραφική εμβέλεια δραστηριότητας (τοπική, περιφερειακή, πανελλαδική, ευρωπαϊκή, διεθνής).
8. Χρονική εμβέλεια δραστηριότητας (ετήσια, περιοδική, περιστασιακή κλπ).
9. Κοινό στο οποίο απευθύνεται ο φορέας (ηλικίες, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως π.χ. ΑΜΕΑ, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κλπ).
Α.5. Οικονομικά στοιχεία του φορέα.
1. Αριθμό φορολογικού μητρώου και ετήσια εκκαθαριστικά σημειώματα
2. Πηγές εσόδων (πχ. Εισφορές μελών, δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις κλπ).
3. Άλλες πηγές εσόδων.
4. Περιουσιακά στοιχεία (κτίρια, οικόπεδα, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα).
A.6. Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού δύνανται να τροποποιούνται τα ως άνω στοιχεία του αθλητικού μητρώου.
Α.7. Η επικαιροποίηση των στοιχείων γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του κάθε φορέα.
Α.8. Μέχρι τη λειτουργία του ως άνω αθλητικού μητρώου ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 7 και 16 του ν. 2725/1999, οι οποίες τροποποιούνται ως εξής:
Α.8.1. Στο άρθρο 7 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν. 3057/2002, προστίθενται νέα παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να καταχωρεί τις μεταβολές των στοιχείων του, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την επέλευσή τους, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στην οποία είναι καταχωρημένα τα στοιχεία των φορέων που έχουν αθλητική αναγνώριση. Η καταχώρηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει. Η πρώτη καταχώρηση των στοιχείων γίνεται από τα σωματεία εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.»
Α.8.2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 7 του Ν. 2725/1999 αριθμείται εκ νέου ως παραγραφος 11.
Α.8.3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4, 5 και 10 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων κάθε αθλητικής ένωσης.»
Α.8.4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4, 5 και 10 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων κάθε αθλητικής ομοσπονδίας.»

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:54 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΓΑ

  Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη έτσι ώστε να συνδεθεί η ανταπόκριση των αθλητικών σωματείων με τα κάθε είδους κίνητρα που προβλέπονται ή που θα προβλεφθούν.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 13:01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΓΑ

  Η ρύθμιση είναι θετική. Να ελεγχθεί αν το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ υπάγονται στα προσωπικά δεδομένα. Επίσης η προθεσμία των 48 ωρών για την καταχώρηση των στοιχείων κρίνεται πολύ μικρή και προτείνεται να αυξηθεί.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 12:49 | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ

  Όλα όσα ζητούνται είναι πρακτικώς ανεφάρμοστα.
  Επιπλέον, ζητούνται και στοιχεία που μπορεί και να θεωρηθούν ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
  Θα πρέπει να υπάρξει μία άλλη προσέγγιση προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα των σωματείων, ενώσεων κλπ.

 • Είναι θεμιτή η βούληση της Πολιτείας να διαθέτει στοιχεία και πληροφορίες που θα της δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να προγραμματιζει τη δράση της σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας κλπ σε σχέση μάλιστα και με την χρηματοδότηση των αθλητικών φορέων. Με το παρόν όμως άρθρο θεσπίζεται ένας τερατώδης γραφειοκρατικός μηχανισμός που δεν εξηπηρετεί σε τίποτε. Είναι δυνατόν για παράδειγμα εντός 48 ωρών από την διεξαγωγή μιας αγωνιστικής εκδήλωσης να υποβάλλονται τα ΑΦΜ και τα ΑΜΚΑ όσων αθλητων έλαβαν μέρος σ’ αυτήν; Δεν καταλαβαίνουμε τον σκοπό της διάταξης αυτής πέρα του γεγονότος ότι τα σωματεία, οι Ενώσεις και οι Ομοσπονδίες θα πρέπει να διαθέσουν προσωπικό για την εργασία αυτή που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υφίσταται. Πέραν όμως των παραπάνω θα πρέπει να εξετασθεί και το ενδεχόμενο καταστρατήγησης του Νόμου περί προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 10:46 | Ηλιού Γεώργιος

  Είναι απόλυτα θλιβερό και απόδειξη οτι δεν έχουμε αντιληφθεί την κοινωνική-οργανωσιακή πραγματικότητα την οποία βιώνουμε στην 2η δεκαετία του 21ου αιώνα, όπου απαιτείται η μέγιστη αποτελεσματικότητα με το χαμηλότερο κόστος, να μην υπάρχει μνεία στο σχέδιο νόμου και στα προαπαιτούμενα για την επιχορήγηση των ομοσπονδιών απο κρατικούς πόρους, η ύπαρξη κανονισμού οργάνωσης των υπηρεσιών της.

  Ενας κανονισμός που θα είναι εναρμονισμένος με τις σύγχρονες αρχές οργάνωσης και διοίκησης αλλά και του παγκόσμιου αθλητισμού και θα αξιοποιεί στο έπακρο το δημόσιο χρήμα.

  Και αυτό συμβάνει εστω και αν ο Νόμος 2725/1999 δυο δεκαετίες περίπου πρίν στο συγκεκριμένο θέμα και στο άρθρο 30 ρύθμιζε τα ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των ομοσπονδιών.

  Δυστυχώς στο παρόν σχέδιο τηρείται απόλυτη σιγή πιθανώς γιατί οι αρχές οργάνωσης και διοίκησης, οι έννοιες της στρατηγικής και της αποτελεσματικότητας των ομοσπονδιών που επιχορηγούνται απο κρατικούς πόρους κρίνονται ήσσονος σημασίας.

  Η πρόταση μου για το συγκεκριμένο θέμα είναι η εξής:

  Στo κεφάλαιο με τα προαπαιτούμενα για την επιχορήγηση απο κρατικούς πόρους να συμπεριληφθούν τα παρακάτω:

  1.’Οι ομοσπονδίες θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν κανονισμό οργάνωσης υπηρεσιών εγκεκριμένο απο την ΓΓΑ’

  2.’Οσες δεν διαθέτουν θα πρέπει να προτείνουν αιτιολογημένο σχέδιο κανονισμού και οργάνωσης των υπηρεσιών τους το οποίο θα εγκρίνεται εντός διμήνου απο την ΓΓΑ’

 • 3 Φεβρουαρίου 2016, 09:36 | Μ. Πεχλιβάνης

  Άρθρο 25/ Α.4./ 3. Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, αριθμό δελτίου και αριθμό φορολογικού μητρώου αθλητών, προπονητών και βοηθητικού προσωπικού ανά άθλημα που καλλιεργεί.

  Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψιν ότι υπάρχουν χιλιάδες ανήλικοι αθλητές ( παίδων – εφήβων) που δεν κατέχουν αριθμό φορολογικού μητρώου, πως θα καταχωρούνται; συνήθως η ηλεκτρονική υποβολή θα αναγνωρίζει ως ελλιπή και λανθασμένα τα στοιχεία αθλητών χωρίς ΑΦΜ.

 • 1 Φεβρουαρίου 2016, 00:32 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ

  Τη στιγμή που υποτίθεται ότι επιθυμία κάθε Κυβέρνησης είναι να πατάξει το «τέρας της γραφειοκρατίας» στο Δημόσιο (με τη στενή ή ευρεία έννοια) με το άρθρο αυτό γίνεται σπονδή στην γραφειοκρατία και η ΓΓΑ μάλλον θα χρειαστεί νέο προσωπικό (εκτός αν ήδη έχει υπεράριθμο και υποαπασχολούμενο…)για να συγκεντρώνει, ταξινομεί και ελέγχει όλα τα στοιχεία που ζητούνται από κάθε αθλητικό φορέα με λεπτομέρειες χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα!
  Ειδικά με τα στοιχεία αθλητών των συλλόγων ή αποτελεσμάτων αγώνων κα. αδυνατεί κανείς να κατανοήσει τη σκοπιμότητα και χρησιμότητα συγκέντρωσής τους σε κεντρικό επίπεδο από τη ΓΓΑ. Πέραν του ότι κάποια μπορεί να θεωρηθούν ότι υπερβαίνουν τα όρια της προστασίας προσωπικών δεδομένων!
  Δηλ. η ΓΓΑ θα γίνει «εθνική αθλητική στατιστική αρχή ή βάση δεδομένων»; Δεν είναι προτιμότερο να αναλώνει τις δυνάμεις της σε έναν κεντρικό αθλητικό σχεδιασμό και συντονισμό, στην εποπτεία των φορέων του ελληνικού αθλητισμού και στην υλοποίηση έργων αθλητικών υποδομών εθνικής εμβέλειας κ.α.;
  Αντιληπτό να διαθέτει μητρώο για τους κύριους αθλητικούς φορείς π.χ. ΕΟΕ και τις αθλητικές ομοσπονδίες με κάποια αναγκαία στοιχεία που θα εκφράζουν το μέγεθος και το εύρος δράσης τους λ.χ. να γνωστοποιούν τον αριθμό των αθλημάτων που καλλιεργούν, τις διεθνείς ομοσπονδίες στις οποίες μετέχουν, τη διάρθρωσή τους σε εθνικό επίπεδο (λ.χ. τοπικές ενώσεις ή επιτροπές κ.α.), τον αριθμό των ενεργών σωματείων τους κ.α Τα υπόλοιπα σε τί θα χρησιμεύσουν και πώς θα γνωρίζει μια ομοσπονδία αν στο συγκεκριμένο έτος θα μετάσχει οπωσδήποτε σε ένα Βαλκανικό, Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο πρωτάθλημα για να το δηλώσει προκαταβολικά στη ΓΓΑ;
  Αλήθεια δεν θα αρκούσε για τον έλεγχο και εποπτικό ρόλο της ΓΓΑ να καθιερωθεί υποχρεωτικά για κάθε Ομοσπονδία «ετήσιος απολογισμός δράσεων και πρωτοβουλιών», αγωνιστικών και μη, από τον οποίο θα αποτυπωνόταν με ευθύνη τους η διοργάνωση αγώνων στο εσωτερικό, η συμμετοχή και οι επιτυχίες σε αγώνες στο εξωτερικό, η συμμετοχή σωματείων ή αθλητών σε εθνικού επιπέδου διοργανώσεις κ.α.;
  Φοβάμαι πως πρέπει να θυμίσω την όχι και τόσο κομψή φράση «δουλειά δεν είχε ο διάβολος κ.λπ.» για τη θέσπιση ενός τόσο αναλυτικού μητρώου αθλητικών φορέων, που φυσικά σπάνια θα ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα μιας δεδομένης στιγμής, αφού πολλά πράγματα (π.χ. ενεργά σωματεία ή αθλητές κ.α.) θα είναι ρευστά και θα αλλάζουν ταχύτατα!
  Τελικά, πιστεύω ότι θα αρκούσε η καταγραφή κάποιων αναγκαίων στοιχείων των αθλητικών Ομοσπονδιών ολυμπιακών ή μη αθλημάτων (για σύνταξη μητρώου Ομοσπονδιών) και η καταγραφή βασικών στοιχείων των αθλητικών σωματείων της χώρας, ώστε να αποτυπωθούν σε ένα χάρτη αθλητικής δράσης και γεωγραφικής κατανομής (μητρώο αθλητικών σωματείων). Με τον κίνδυνο πάντα τα στοιχεία που θα υποβληθούν (έστω ηλεκτρονικά) να είναι ψευδή ή να μην διασταυρωθούν ποτέ1