Άρθρο 44: Τροποποίηση του αρθ. 1 του ν.4326/2015

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 4326/2015 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Η συνεργασία των ανωτέρω νομικών και φυσικών προσώπων με τις Αρχές και η παροχή στοιχείων, όταν έχουν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αποτελούν καταρχήν ελαφρυντικές περιστάσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου, μπορεί δε να συνιστούν και λόγους για τους οποίους τα πρόσωπα παραμένουν ατιμώρητα.»